Velká arkána

Magie & Tarot > Velká arkána

11 – Spravedlnost

Spravedlnost
Spravedlnost

Kolo štěstí se otočilo a my se spolu se Spravedlností zamýšlíme, co bude dál. V žádném případě se nesmíme hnát zbrkle kupředu. Nyní je na místě dobře rozvážit své jednání, vyčkat a nikam nepospíchat.

Spravedlnost je zobrazena jako žena se zavázanýma očima. V jedné ruce drží meč a v druhé váhy. Na jejich miskách musí zvážit všechna pro a proti a pak učinit konečné rozhodnutí. Celou situaci jí ztěžuje šátek přes oči, proto musí být velmi opatrná a vše si dobře promyslet. Přitom musí stát pevně na zemi, aby ji nesmetl první poryv větru.

Při výkladu tato karta poukazuje na touhu soudit co nejspravedlivěji, nestrannost, opatrnost, trpělivost a rozvážnost. Varuje před unáhleností a také bezcitností a krutostí – Spravedlnost se řídí pouze svým rozumem, její objektivní úsudek je nezatížený osobními emocemi, city jsou mimo hru.

Negativní význam – chlad, krutost, destruktivnost, přílišná váhavost, neschopnost rozhodnout se a zaujmout pevné stanovisko.

V materiálních záležitostech se může týkat různých právních aktů, uzavírání smluv a vstupu do manželství – i to je právní akt. Také může naznačovat možnost, že staneme před soudem a naše jednání bude posuzováno podle pravidel a ne podle našich zásluh. V politice znamená vyjednávání.

Astrologicky je Spravedlnost spojena se znamením Váhy, které jsou proslulé svou touhou po harmonii a spravedlnosti, vytříbeností, citem pro umění a také velkou váhavostí při rozhodování. Váha potřebuje nekonečně mnoho času, aby se rozhodla co nejsprávněji. Jsou to lidé, kteří touží po klidu, míru a rovnováze, i kdyby toho měli dosáhnout skrze násilí. S tímto znamením jsou spojeny partnerské vztahy – manželské, ale i vztahy obchodní, právní a smluvní.

Všeobecně – být si vědom svých vnitřních motivů – převzít zodpovědnost za vlastní činy, jak v dobrém, tak ve špatném – přijímat rozhodnutí za pomoci otevřené mysli a intuice – harmonie a rovnováha sil (může znamenat i rovnováhu zbraní) – ale též poctivost vůči sama sobě a předsudky. Spojení se svým středem, meditace, uvést něco do pořádku, napravení, něco se vyvažuje.

Vztahy – vyrovnané rovnocenné partnerství – vyjasnění nejistot, napětí a zajetých kolejí – kontrola pravidel hry, aby se zjistilo, zdali jsou platná pro danou situaci – vzdání se starých zvyklostí.

Povolání – konfrontovat se s následky vlastních činů a ujasnit si vlastní pracovní cíle – princip poctivosti a otevřenosti – dobré posuzování, schopnost přijímat kompromisy a životní moudrost v přijímání rozhodnutí – ale též přijít si na své na účet druhého.

Krátké poselství
Ponoř se do svého meditativního středu, ohniska svého bytí. Vnitřní klid a soustředěnost jsou nejlepším předpokladem, aby bylo uvedeno do pořádku to, co vyžaduje vyrovnání. Pokud se teď od tebe něco očekává, přistup k tomu a dělej všechno řádně a klidně. Pokud v sobě prožíváš rozrušení a chaos, hluboce dýchej a čekej, až se uklidníš. Směřuj svoji pozornost spíš dovnitř než ven. Jakmile máš opět uvolněné spojení se sebou, dělej vše nezbytné a všímej si znamení života.


12 – Viselec

Viselec
Viselec

Možná jsme spolu se Spravedlností příliš dlouho váhali a odkládali rozhodnutí, jen abychom někomu neublížili či špatně nezvolili. Viselec poukazuje na období stagnace. Roste v nás pocit, že je vše nad naše síly. Teď však ještě nenastal ten správný čas pro změnu. Nic se nedá uspěchat a my napřed musíme postavit Viselce na nohy, aby se mohl na celou situaci podívat správně.

Viselec je zobrazen jako muž, který visí za nohu a nemůže se z této nepříjemné pozice dostat. Přesto se jednou rukou pokouší dotknout země a změnit svou polohu.

Při výkladu Viselec může poukazovat na období nemoci, nedostatek energie a my bychom měli poslechnout hlas svého těla a odpočinout si. Rozhodně varuje před unáhlenými akcemi. Uděláme lépe, když se zastavíme a v klidu někde spočineme. Při tom máme přemýšlet o změně starých stereotypů ať už ve vztazích, v našem jednání, myšlení nebo třeba o změně zaměstnání. Musíme pochopit a přijmout realitu a přistoupit na nutnost transformace. Možná musíme něco opustit, něčeho se vědomě vzdát. K tomu potřebujeme čas, klid, soustředění a intuitivní vhled. Viselcův pohled na situaci bývá velmi často zkreslený – vždyť se na ni dívá vzhůru nohama a je nutné hledat odstup a pokusit se o objektivitu.

Negativně představuje vynucenou oběť, osudnou nebo dobrovolnou ztrátu, utrpení, porážku, neúspěch, nemoc, pocit bezmocnosti, ztrátu důvěry ve vlastní intuici, strnulost a nutnost ukončení přežité situace nebo vztahu.

Astrologicky je Viselec spojen s planetou Neptun, a to je planeta iluzí, klamných představ, přílišného fantazírování, oddávání se vlastním slabostem a závislostem, útěků do vysněných světů před problémy v reálném světě a chování mučedníka. Neptun však také představuje hlubiny naší duše, nevědomí, fantazii, intuici, kterou bychom měli probudit k řešení našich problémů a duchovní růst.

Všeobecně – oddych, aby bylo možno osvobodit se od starých povinností a objevit nové perspektivy a úhly pohledu – nemoc – pocit, že člověk pevně sedí a nemůže se pohnout z místa – krize v důležitém úseku života jako výzva nenechat se dál věšet, nýbrž poznat a růst. Pevně zaběhlá situace, bezmocnost, slabost – odevzdanost, důvěra, vzdát se vlastní vůle a svěřit se životu.

Vztahy – být lapen v neúnosné krizi vztahu nebo neúspěch při hledání partnera – každá námaha a hledání, jak se z toho dostat, je bezúčelná, neboť vše se urovná jen prostřednictvím nového pohledu a schopnosti nechat věcem volný průběh.

Povolání – tíživý a nudný pracovní den – žádné potěšující změny nebo pokroky – zničující nezaměstnanost nebo neschopnost získat uspokojivý úkol – slepá ulička v zaměstnání, což vybízí ke změně myšlení.

Krátké poselství
Vlastní sílou už nemůžeš ničeho dosáhnout. Hluboce dýchej, uvolni se a věz, že pro každou situaci existuje dokonalé, božské řešení. Přestaneš-li klást odpor nebo bojovat, možná tě překvapí, jak se život o všechno stará. Hluboce se pusť a důvěřuj, že se všechno rozvíjí podle kosmického plánu a slouží všem zúčastněným k jejich růstu.


13 – Smrt

Smrt
Smrt

Smrtí končí období váhání, stagnace a pochybností. Viselec je nemilosrdně postaven na nohy a musí se s nastávající změnou vyrovnat, nic jiného mu nezbývá. Měl spoustu času na to, aby si uvědomil nutnost cosi obětovat, teď to musí udělat.

Smrt jedoucí na koni přináší konec určité životní etapy. Když se na ni pozorně podíváte, zjistíte, že nenahání strach, naopak nese v sobě příslib něčeho nového. Život je pohyb a změna – bez smrti by nebyl život. Svou kosou Smrt rychle mávne a odsekne nás od něčeho, co nás brzdí a zatěžuje a uvolní prostor pro něco nového a snad i krásného.

Nebojte se této karty. Fyzickou smrt naznačuje zcela výjimečně a ne sama o sobě. Většinou se týká kvalitativní proměny, vnější změny, regenerace, transformace, osvobození ze starých pout. Potíž nastává ve chvíli, kdy ji člověk nechce přijmout, pak může opravdu znamenat ohrožení zdraví fyzického či psychického, případně i života. Důležité je uvědomit si, že po smrti přichází opět něco nového. Proto lidé, kteří mají rádi změnu, jsou schopni tuto kartu přivítat s nadšením a radostným očekáváním.

Negativně – strnulost, obava ze změny a její neustálé odkládání, které souvisí se zbytečným prodlužováním období smutku, stagnace, pocity izolace, opuštěnosti a zmaru. Smrt tu může naznačovat, že se snažíme za každou cenu držet při životě něco, co za to skutečně nestojí.

Astrologicky je Smrt spojena se znamením Štír. Je to první znamení zvěrokruhu, které si uvědomuje smrt a znovuzrození. Je symbolem plodnosti a na fyzické úrovni je spojen s rozmnožováním a vylučováním. Smrtí je Štír přitahován a fascinován a má v sobě skrytou touhu, co nejvíce se k ní přiblížit. Zároveň však má spoustu energie a obrovskou touhu po životě. Lidé narození ve znamení Štíra jsou plni hlubokých vášní, ale nedávají je najevo všem. Jejich nitro je vroucí kotel lásky, žárlivosti, pomstychtivosti a dalších emocí. Jsou nesmírně vnímaví a citliví a mají schopnost nahlédnout druhým lidem až na dno jejich duše. Háček je v tom, že jsou velmi nedůvěřiví a pesimističtí, a tak v nich vidí především jejich špatné vlastnosti. Teprve mnohem později jsou jim ochotni přiznat i ty dobré.

Všeobecně – velká vnější změna – rozloučení, které může být pociťováno jako bolestné nebo osvobozující – konec jedné etapy, který v sobě obsahuje připravenost ponechat věci tak, jak jsou, aby se mohlo vytvořit místo pro něco nového – vzdání se, ztráta – ale též paralyzující strach – mrtvý bod – pln pochybností a s vědomím, že to nikam nevede, na něčem ulpívat. Smrt a znovuzrození, rozchod a osvobození, změny, transformace.

Vztahy – konec nějakého vztahu nebo jeho etapy – osvobozující a oživující konec, pokud se podaří druhou osobu uvolnit – ale též cítit se jako mrtvý a nevidět žádné východisko.

Povolání – konec dosavadní pracovní činnosti nebo úkolu – nové naděje a přání – přijmout konečnou platnost a rozloučit se – ale též hořkost možného selhání, rezignace.

Krátké poselství
Něco v tobě nebo tvém životě se chce proměnit nebo změnit, protože to už k tobě nepatří. Dej tomu volný průchod. I když pro tebe může být rozloučení také bolestné, nebraň se mu a zcela se mu poddej. Bez smrti není nový život. Staré musí zahynout, aby mohlo povstat nové. Naučíš-li se ochotně a beze strachu pouštět, může být tvoje osvobození exatické a zrození nového naplněno radostí.


14 – Mírnost

Smrt
Mírnost

Mírnost nazývaná také Umění či Střídmost přináší po kartě Smrt čas zklidnění, hledání správné cesty a možnost dalšího růstu osobnosti.

Karta Mírnost varuje před unáhleností, přeháněním a přeceňováním vlastních schopností a sil. Doporučuje trpělivost a rozvahu. V tom je podobná kartě Spravedlnost, která je však veskrze pozemská. Zde se jedná spíše o vnitřní růst a rozvoj ducha. Mírnost nám ukazuje cestu k celistvosti a harmonii. Jejím prostřednictvím můžeme propojit svět hmotný a duchovní, mužský a ženský princip, rozum a cit. Název Umění právě poukazuje na umění spojit nespojitelné, protikladné prvky. Na kartě vidíte ženskou a mužskou postavu, vodu a oheň, Slunce a Měsíc, které se prolínají a spojují.

S Mírností si vždy musíme vše dobře promyslet, nesmíme jednat ukvapeně a vynášet unáhlené soudy. Také nás nabádá k využívání intuice a kreativity při hledání správné cesty. Důležité je i uvědomit si vlastní možnosti, protože sebekrásnější stavba, která nemá dobré základy, zaručeně spadne

Mezi negativní projevy patří přílišná aktivita, netrpělivost, extremismus, přílišné otálení, přehlížení duchovního rozměru života, oslabení životní vitality.

Astrologicky odpovídá kartě Mírnost znamení Střelec. Toto znamení nejlépe vysvětluje jeho mytologická podoba – Kentaur – napůl člověk a napůl kůň. Toto spojení zvířecí a lidské části naznačuje cestu k celistvosti. Kentauři byli divocí a pudoví koňolidé, kteří se chovali násilnicky. Zároveň však mezi ně patřil i Cheirón, který byl moudrým a vzdělaným léčitelem a učitelem, uměl věštit a byl přátelský vůči lidem.

Stejně jako kentauři i Střelci se dělí na dva typy. Jeden je spíše pudový, požitkářský a bude si bujaře užívat život.

Všeobecně – umění zlepšit svou životní situaci – harmonie – klidná rovnováha sil – uvědom si protiklady a najdi rovnováhu mezi nimi – životní naplnění – ale též náladovost, nerovnováha a přílišná aktivita. Vzniká něco zcela nového, zmrtvýchvstání po smrti, dokonalá harmonie, hledání nebo námaha budou odměněny, snadný pokrok, vnitřní alchymie, transformace, tvořivá síla.

Vztahy – harmonické spojení skrze smysly – protiklady jsou udržovány v živém napětí a rovnováze – hluboké sdílení a spojení – léčení starých ran.

Povolání – prožívání každodenního života v zaměstnání se smyslem pro lehkost a vnitřní rovnováhu – plnění úkolů v klidu a s jasným cílem – být schopen vhledů, které vedou k zodpovědnějším úkolům a zlepšení pracovní atmosféry.

Krátké poselství
V tobě a tvém životě se odehrává hluboce rozsáhlá, harmonická proměna. Něco v tobě muselo zemřít, aby se teď mohlo nově rozvinout. Umožnila to tvoje odevzdanost zkušenosti, činnosti nebo nějakému člověku. Teď vzniká něco nového: nový životní pocit, nové pochopení nebo nový vztah – k sobě nebo druhému člověku. Odehrává se to úplně snadno, téměř samovolně. Jediné, co je teď zapotřebí je tvoje otevřenost.


15 – Ďábel

Ďábel
Ďábel

Po Mírnosti přichází Ďábel, aby nám ukázal naše temné, stínové stránky, naučil nás překonávat překážky a posílil naši vytrvalost.

Tato karta je vykládána velmi rozporuplně a většina autorů se zaměřuje na temné projevy, úskočnost a zradu. Ďábel je popisován často jako bytost, která nám ukazuje vlídnou a milou tvář, ale je to jen maska, která zakrývá intriky, podvod, manipulaci, faleš a zneužívání moci. Ďábel je spojen s agresivitou, závislostí, bezohledností, krutostí, fanatismem, posedlostí, drogami a alkoholem.

K jeho lepším stránkám patří vytrvalost, těžká práce, odhodlanost, vitalita, sexualita, tvůrčí energie, individualismus a radost ze života bez ohledu na to, co tomu říká okolí. S Ďáblem jde člověk za svým cílem tvrdě a nekompromisně a může se přitom chovat velmi bezcitně ke svým blízkým.

Na této kartě bývají velmi často vyobrazeny postavy, které mají okolo krku okovy, řetězy, které od nich vedou, drží ďábel. Představují omezení, spoutání a manipulaci. Musíme si však uvědomit, že se dotyčné osoby mohou okovů zbavit, když budou chtít.

Ukáže-li se Ďábel ve výkladu, musíme být při jeho posuzování velmi opatrní. Většinou však znamená varování a chceme-li přesto ve věci dále pokračovat, musíme být velmi ostražití a snažit se o vhled do celé situace, abychom nepřehlédli nebezpečí či nepříjemnost, která nám hrozí. Při výkladu na vztahy může ukazovat na nevěru nebo vztah, který je založen pouze na smyslnosti či závislosti a manipulaci.

Astrologicky je Ďábel spojen se znamením Kozoroh, které je známé svou schopností dosáhnout cíle. Je zodpovědné, zdrženlivé, konzervativní, citově uzavřené, někdy až kruté, opatrné a samotářské.

Kozorozi mají svůj život naplněný prací a povinnostmi a snahou po dosažení úspěchu. Představte si je jako kozu, která leze na nejvyšší skálu a skutečně se tam s velkým úsilím dostane. Po cestě musí zdolat spoustu překážek, přeskakovat propasti a přelézat balvany, ale nakonec se vyšplhá až nahoru. Tam však bude sama, ale bude šťastná, že se jí to povedlo a s pocitem uspokojení se bude dívat na hemžení lidí dole v hlubinách.

Všeobecně – uvěznění v pasti vášní a závislostí, neschopnost prosadit svou vůli – neschopnost rozhodnout se nebo jednání proti vlastnímu přesvědčení – pokrytectví – lačnost po materiálním bohatství, moci, sexu – manžel paroháč – narkomanie, alkoholismus a černá magie – ale též větší vhled, vyrovnanost a moudrost – prožívat vlastní pudy jako tvůrčí energii. Velký tvořivý potenciál, nebezpečí zapletení a nesvobody, nebezpečí pýchy, spojit nebe a zemi, případně ducha a hmotu, moudrost v praktických záležitostech.

Vztahy – subtilní, nevědomé sítě moci a závislosti – pociťovat vinu za spory („Všechno je to moje vina!“) – projektování vlastních potlačených slabostí na partnera – divoká vášeň – pokušení a svádění.

Povolání – špinavý obchod nebo ne zcela upřímné chování za účelem získání peněz nebo moci -pocit agresivity nebo bezmoci tváří v tvář nepříjemným maličkostem pracovního dne – jako by nic nevycházelo – ale též rozpoznání machinací a návrat k vlastním zásadám.

Krátké poselství
Velký tvořivý potenciál v tobě čeká na to,aby mohl být svobodně a vědomě prožíván. Vychutnávej svoji sílu a svoje úspěchy, ale nebuď na ničem závislý tím, že k tomu upneš svoje srdce. Každá forma závislosti tě zotročuje, a nedostaneš to, co si od toho slibuješ. Dbej na to, aby tvoje myšlenky a jednání sloužily blahu všech lidí. Buď vděčný za vše, čím tě život obdarovává, ale neupínej se k věcem, vztahům nebo osobám. Láska může rozkvést a naplnit náš život jen ve vnitřní svobodě.


16 – Věž

Věž
Věž

Pokud nás Ďábel polapil do svých temnot a svíral nás nelítostnou pěstí, teď máme možnost se z jeho vlivu vymanit a začít znovu. Musíme se však připravit na bolest a zmar, které budou tuto změnu provázet.

Karta Věž je jasným signálem pro změnu. Již nesmíme otálet a doufat v nemožné. Současný stav je neudržitelný a my se musíme smířit s přicházejícím koncem. Většinou na to nemáme moc času, spíše žádný. Osud nás žene do prudké bouřky, ale dobře víte, že po ní vždy přijde jasné nebe a voňavý vzduch a život vám bude opět připadat přinejmenším snesitelný.

Pro ty, kdo mají rádi změnu je obrovskou šancí. Pokud si uvědomíme, že jediná jistota je, že nic není jisté, pak je tato karta nádhernou výzvou osudu. Musíme však zásadně změnit své myšlení, postoje a jednání a připravit se na bolest, která provází příchod nového života. Čím více se budeme změnám bránit, tím větší bolest pocítíme.

Ve výkladu může Věž signalizovat hádky, boj, nebezpečí, nehodu, rozchod, ztrátu zaměstnání… Pokud stojí na konci výkladu – záležitost, na kterou se ptáme, nevyjde. Ne vždy je Věž tragická, někdy se jedná jen o hádku, na kterou rychle zapomeneme. Je upozorněním na obrovské možnosti komunikace, protože tím co říkáme, můžeme mnohé zničit, ale i napravit.

Když se podíváte na tuto kartu, uvidíte šlehající plameny, hroutící se věž, do které bijí blesky a padají z ní lidé. Je jasné, že zde nemůže nic zůstat při starém, že cosi končí a konec je trýznivý a nevyhnutelný. Máme pocit naprosté bezmoci a zoufalství. Proto je tak nebezpečná touha po předstíraném klidu, jistotě a bezpečí ve chvíli, kdy už je momentální stav přežitý. My si prostě musíme uvědomit pravdu o sobě i druhých. Čím déle se tomuto poznání bráníme, tím bolestnější okamžiky si připravujeme.

Astrologicky symbolizuje Věž planeta Mars. Mars je spojován se sebeprosazením, vůlí, odvahou i zbabělostí, bojovností, svárlivostí, hádkami, úrazy, fyzickou i mentální aktivitou. Ne nadarmo odpovídá v numerologii číslu tři, které představuje energii na všech třech úrovních – fyzické, duševní i duchovní. Trojka znamená mimo jiné schopnost navazovat vztahy, prosazovat se, sexualitu, fyzickou energii a komunikaci.

V mytologii je Mars spojen s Áresem, divokým bohem války. Áres byl mladý, horkokrevný bojovník, který se s nadšením vrhal do každého sporu, půtky, boje a těšil se, že poteče krev. Byl nespoutaný, hrubý a bojoval bez pravidel.

Všeobecně – náhlé události, násilná a bolestná změna (způsobená nevědomě) nabízí šanci k osvobození a realizaci – něco je odstraněno „jako trám z vlastního oka“ – záblesk vhledu – nehoda, ztráta, katastrofa, prožívané jako úder osudu, mají za cíl otřást rutinou zaběhaného každodenního života a donutit člověka, aby se přeorientoval – zlomený člověk – ale též pocit znovuzrození, vykoupení a osvobození. Velká změna, vysoká intenzita, vnitřní zemětřesení, staré se bortí a dělá místo novému, transformace, nová jasnost, sebepoznání.

Vztahy – šokující změna – vztah se stal příliš spoutaným a musí explodovat – odloučení může být bolestné, ale může též poskytnout šanci na svobodnější prožívání života nebo na reorganizaci a revitalizaci starého vztahu na troskách minulosti.

Povolání – ohrožení vlastní bezpečné existence (např. selhání v obchodě, ztráta zaměstnání, bankrot) je příčinou obrovského strachu – ale též nalezení nových cest a neočekávaných energií.nkrot) je příčinou obrovského strachu – ale též nalezení nových cest a neočekávaných energií.

Krátké poselství
Procházíš obdobím velké změny. Tvůj svět se hluboce otřásá jakoby vnitřním zemětřesením. Otevři se všemu, co se teď chce v tobě a tvém životě proměnit. Můžeš přitom zažívat silné emoce. Pokud se však tomu nebudeš bránit, brzy na všechno pohlédneš novýma očima – zejména sám na sebe.


17 – Hvězda

Hvězda (někdy se nazývá Naděje či Hvězda naděje) přichází po bouři, kterou vyvolala Věž. Vnáší do naší duše radost, pocit štěstí a naději, že vše dobře dopadne.

Hvězda
Hvězda

Tato karta je opět ochrannou kartou, možná nejsilnější ze všech. Ukazuje-li na budoucnost, většinou naznačuje šťastné završení. Vždy však musíme sledovat ostatní karty, protože ve spojení s některými z nich může varovat před přílišným optimismem a nadějemi – například vedle Blázna si vyloženě nasazujeme růžové brýle. Ve spojení s Ďáblem musíme být při posuzování velmi opatrní, abychom neuvěřili krásným slovům, za kterými se skrývá faleš.

Hvězda představuje moudrost, sebepoznání, intuici, inspiraci, ideály, sebedůvěru. Nabízí spojení s univerzální inteligencí, naději a víru ve vyšší smysl života. Třpytivá Hvězda může znamenat neočekávanou pomoc, duchovní vhled, vnitřní klid a čistotu, která vyzařuje z naší duše.

Se špatnými aspekty nás může varovat před špatným úsudkem, zaslepeností, nadměrnou idealizací a zklamáním. Možná klademe příliš velký důraz na zkoumání vlastní duše na úkor druhých, či nejsme schopni najít v sobě víru a naději.

Když se na Hvězdu podíváte, většinou spatříte ženu na břehu potoka, která vylévá vodu ze džbánu. Duha, kterou vidíte v tomto případě, symbolizuje ochranu a spojení s vyššími sférami.

Hvězdě astrologicky odpovídá znamení Vodnáře. Vodnář přichází po Kozorohovi, kde člověk dosáhl nejvyšších met v materiálním světě. Zde se však od něj odpoutává a přibližuje se světu duchovnímu, světu idejí a ideálů. Vodnář je zobrazován podobně jako karta Hvězda – jako člověk, který vylévá ze džbánů vodu – symbol moudrosti a poznání – na lidstvo. Lidé, narození v tomto znamení, jsou inteligentní, nezávislí, milují vše nové, mají blízký vztah k technice, jsou vynalézaví, přátelští, mají většinou dobrou intuici a orientují se na cíle obecně prospěšné lidstvu. Jsou spojováni s budoucností, o které rádi přemýšlí a kterou by rádi změnili podle svých snů.

Všeobecně – hluboké tužby, přání a naděje – pevná víra v sebe a v osud – dostatek energie k uskutečnění vlastních snů, pocit štěstí na cestě k nim – všechno se daří „bez zvláštního snažení“ – šťastná hvězda – nádherná chvíle – láska k životu – ale též snílek, který žije v budoucnosti. Spojení s univerzální inteligencí, přinést vesmírné ideje na Zemi, odevzdanost Jediné síle, nejvyšší inspirace, přijímat a uskutečňovat vize, sebepoznání a sebedůvěra, vyzařování.

Vztahy – již existující nebo nový vztah je „pod vlivem šťastné hvězdy“ – naděje jsou splněny, nové perspektivy otevřeny a tyto perspektivy sahají daleko do budoucnosti – snadné vítězství – vlastní hluboká touha splynout s partnerem je konečně naplněna – ale též uvnitř vztahu odklon od reality ke snění a tvorba iluzí.

Povolání – počátek nadějného úkolu, který bude mít dalekosáhlé následky nejen pro toho, kdo jej vykonává, ale i pro ostatní – hluboké vhledy rozšiřují člověku obzory a probouzejí v něm víru ve vlastní schopnosti – naděje, že se zlepší pracovní prostředí, jsou splněny.

Krátké poselství
Jsi napojen na univerzální inteligenci a skrze tebe může působit božská síla. Podstatné je, co tě teď zaměstnává a vnitřně rozechvívá. Pokud se tomu svěříš s otevřeným srdcem, můžeš přijmout pro sebe a svoje okolí něco blahodárného, možná dokonce něco zázračného. Staň se čistým kanálem pro působení oné Jednotné síly, která vše prostupuje, a nech ji ze sebe vyzařovat. Využij tento okamžik, abys svůj život zasvětil božskému.


18 – Měsíc (Luna)

Měsíc (Luna)
Měsíc (Luna)

Měsíc přichází v čase pochybností a strachu z budoucnosti. Možná jsme se zalekli těžkostí spojených s uskutečňováním nádherných snů Hvězdy. To, co jsme prožili, bylo příliš krásné, ale musíme si uvědomit, že je na čase přestat vzdychat, máme znovu vstát a vydat se ke vzdáleným obzorům.

Tato karta bývá spojena s minulostí a račími kořeny. Proto na ní bývá velmi často vyobrazen rak jako symbol minulosti, opatrnosti a strachu z budoucnosti. Na této kartě vidíte postavu, schoulenou strachem z cesty dlouhým temným tunelem. I rak vypadá odvážněji než ona a vybízí ji k odvaze a cestě za světlem.

Měsíc představuje úzkost a obavy z toho, co je před námi. Zkoušky, které nás čekají, se nám jeví jako nesmírně těžké. Nejraději bychom zůstali sedět na místě se svými vzpomínkami a pocity. Musíme si však uvědomit, že tak jako je „nejtemnější hodina před úsvitem“, tak i nás může po zvládnutí úkolu opět ozářit Slunce a rozehnat tak stíny našich pochybností.

Měsíc varuje před melancholií, zmatky, hysterií, falešnými sny a omyly. Poukazuje na krizi a potřebu změny, před kterou však utíkáme do vzpomínek na dětství, bývalé lásky a vše pěkné, co již pominulo, utápíme se při tom v chmurných myšlenkách. Je však jen na nás, zda situaci zvládneme. Ve chvíli, kdy začneme naslouchat vnitřnímu hlasu a hledat cestu, dostane se nám duchovní podpory a před námi se otevře obzor naplněný jasem.

Astrologicky je Měsíc spojen se znamením Ryby, které představuje porozumění, transcedenci, nesmírnou citlivost a vnímavost vůči celému světu, přijímání nebo popírání sebe sama. Ryby často trpí úzkostí z hmotného a reálného světa, nechtějí se jím zabývat, a tak raději utíkají do svého světa fantazie, či propadají pesimismu a pasivitě. Většinou se chtějí pro někoho obětovat, rozpustit se ve všehomíru nebo uplout do tajemných hlubin před krutým světem. Jsou nepolapitelné a zároveň přátelské a laskavé. Jsou schopny milovat celý svět a zároveň plakat, že je nikdo nemá rád a nikdo jim nepomůže. Pokud probudí svou duchovní stránku, pak mají nejblíže Bohu. V opačném případě propadají do hlubin pekla.

Všeobecně – následuj nekonečnou cestu do hlubin duše, abys našel svou pravdu – propast – nevysvětlitelné hluboké úzkosti a jejich překonání – nejistota a zmatení – iluze, pohádky, živá představivost, snový stav – hluboké city – sentimentalita – ale též deptající noční můry a noci beze spánku – fobie – zakrývat si oči. Poslední zkoušky, na prahu do neznáma, bludné cesty, podprahové strachy – z temnoty ke světlu, nově se narodit.

Vztahy – nestálost a náladovost – touhy které není možno nasytit – cítit se magneticky přitahován k jednomu partnerovi a poté se cítit být jím odmítnut – milující porozumění je zvikláno zraňujícím, pomstychtivým chováním – snový stav – hrát hry – žárlivost – klamání sebe a partnera.

Povolání – nejistá pozice – strach z prohry – neschopnost se rozhodnout – honba za fantaziemi – ale též použití citlivosti a tvořivosti k učení se z vlastních strachů.

Krátké poselství
Teď je důležité, abys byl velmi bdělý. Vykonávej svoje úkoly co nejsvědomitěji. Naslouchej svému nitru a neopomeň udělat nic, co víš nebo tušíš, že bys měl udělat. Pokud složíš zkoušky, které ti teď život předkládá, můžeš vyjít i z obtížných situací s novou silou a jasností.


19 – Slunce

Slunce
Slunce

Slunce představuje další stupeň našeho vývoje. Za sebou necháváme Měsíc a jeho zkoušky, které nás očistily od strachů a úzkostí. Nyní směřujeme vědomě k dalšímu rozvoji svých schopností, radujeme se ze života a s otevřeným srdcem můžeme pomáhat i ostatním.

Na této kartě velmi často uvidíte nahé dítě (děti) a zářící Slunce. Dítě má úplně jinou kvalitu než tomu bylo u Blázna. Tam se jednalo o naivitu, dětskost, nevědomost – duše stála na počátku své cesty. Zde již bytost prošla dlouhou cestu a mnohému se naučila. Pochopila, že musí uzdravit své vnitřní dítě, dát mu prostor a otevřít své srdce. Proto vyobrazené dítě symbolizuje otevřenost, hravost, kreativitu, radost, zdraví a spoustu energie. Dítě nic neskrývá, je to poukaz toho, že vše co je v naší duši se promítne do naší fyzické podoby. Slunce, které putuje po obloze a vše ozařuje svými hřejivými paprsky, je symbolem životodárné síly a vědomé stránky osobnosti.

Slunce ve výkladu většinou znamená vitalitu, dobré zdraví, radost, tvořivost, rozum, štěstí, uvědomění, lásku k životu, duchovnost a moudrost. Často přináší slávu, úspěch, vše nám vychází podle našich představ.

Někdy však může varovat před přílišným egoismem a neschopností naslouchat druhým, či před přeceňováním vlastních sil a schopností. Pokud neposlechneme jeho varování, pak se nesmíme divit strmému pádu, úrazu a v některých případech i náhlé smrti (například infarkt – Slunce je spojeno se srdcem). O této možnosti vypovídá mytologický příběh o mladíku Faethónovi, který přecenil své síly, vyjel na oblohu se slunečním vozem, nezvládl koně, zřítil se na zem a zabil se.

Karta Slunce je astrologicky spojena se Sluncem, které vypovídá o našem já, jací jsme uvnitř i navenek – o naší osobnosti – vitalitě, postojích, názorech, fyzickém vzhledu, temperamentu. Také ukazuje na náš intelekt, organizační a tvůrčí schopnosti.

V mytologii je Slunce spojeno například s Héliem a s Apollónem. Bůh slunce vyjíždí každý den na oblohu se slunečním vozem a ozařuje celou zem – může vidět vše, co se na ní děje – symbol vědomého přístupu. Apollón byl všestranně nadaný, tvůrčí a byl bohem nejen slunce, ale i věšteckého umění, hudby, duševního vědění a medicíny.

Všeobecně – velký příliv životodárné energie – objevení vlastní podstaty a získání sebejistoty – radost, svěžest, energie k činům – smířlivá velkomyslnost a přívětivost – cítit se mladě a „na sluneční straně života“ – radovat se z úspěchu – ale též klamat sám sebe – vidět svět růžovými brýlemi, které zastiňují realitu. Životní radost, vitalita, tvořivá síla, vysoká energie, střed bytí, bezpodmínečná láska, nejvyšší moudrost, nadšení, uvědomělost, svoboda.

Vztahy – vynesení nejasností a starostí na světlo, a tím se od nich osvobodit – říci „Ano“ životu a vztahu a schopnost těšit se z obou – rozmazlovatpartnera přílišnou velkomyslností – otevřenost, usmíření a hluboká víra – touha začínat nové projekty.

Povolání – úspěch, dobré vyhlídky, šťastné nové začátky – cítit se sto vykonat úkoly, jiní do vás vkládají svou víru – energie pracovat a tvořit, dobré nápady – sebejistota a smířlivý přístup pomohou ukončit staré neshody.

Krátké poselství
Jsi hluboce spojen se středem svého bytí, zdrojem bezedné radosti a bezpodmínečné lásky. Co teď vyzařuješ ven ze svého středu, otevírá dveře a brány všem tvým úmyslům. Můžeš snadno dosáhnout všeho, co k tobě skutečně patří. Vychutnávej život. Pokud ve vnějším světě nečekaně narazíš na závažné překážky, nebojuj proti nim a akceptuj je. Řeč života ti pravděpodobně sděluje, že něco nemá být, protože ti to ve skutečnosti neslouží. Tím, že budeš dál důvěřovat síle a vedení ze středu svého bytí, obrátí se vždy všechno k dobrému. Tak jsi darem pro svoje okolí a dokážeš tvořivým způsobem vyjádřit svoji lásku a radost.


20 – Soud

Soud
Soud

Soud (nazývaný také Eón či Karma) přináší čas zastavení, uvědomění si a důkladného zhodnocení toho co bylo a promýšlení následných kroků. Zároveň přichází odměna příjemná či nepříjemná jako důsledek našich činů.

Obvykle na této kartě uvidíte mrtvé lidi vylézající z hrobů a archanděla Gabriela, troubícího na trubku a svolávajícího mrtvé k poslednímu soudu. Zde je však vyobrazen přemýšlející, nahý muž, který nic neskrývá. Postava na obzoru ukazuje na další pokračování cesty. Zapadající sluneční kotouč stejně jako na kartě Slunce symbolizuje moudrost a vědomý přístup k životu.

Karta Soud nás vede k sebezkoumání a pochopení. Možná přišel čas oprostit se od přežilých postojů a myšlenek. Musíme si uvědomit své kroky na životní cestě a důkladně zvážit své další možnosti. Blíží se konec určité etapy našeho vývoje a my musíme objektivně zhodnotit svou minulost, jednání, vztahy a zkušenosti a vyvodit z nich závěry pro budoucnost. Také znamená, že se setkáváme s důsledky svých činů – co člověk vložil, to dostává. Pokud jsme udělali nějaký podraz, tato karta nás na to upozorní.

Soud představuje schopnost úsudku, otevřenost vůči kritice, kritické sebezkoumání, pochopení, objektivitu. Se soudem nemůžeme věci uspěchat. Musíme důkladně zvážit a posoudit všechny dostupné informace, než dospějeme ke konečnému rozhodnutí.

Negativní projevy – nechuť vyslechnout kritiku, násilné prosazování vlastních názorů na úkor názorů ostatních. Je tu i možnost skutečného soudního jednání, obavy ze změn a nadměrná kritičnost.

Astrologicky odpovídá této kartě planeta Pluto. Tato nejmenší a nejvzdálenější planeta sluneční soustavy působí většinou skrytě v našem nevědomí. Jeho vliv je však dlouhodobý a nakonec nás donutí ke změně a hluboké transformaci. Děje se tak skrze často velmi bolestné zkušenosti, které nás oprošťují od špatných úsudků, přežilých vztahů, postojů a názorů a vedou nás k moudrosti poznání vlastního já. Pluto v astrologii symbolizuje především transformaci – smrt a znovuzrození – zničení špatných vzorců chování, aby mohly vzniknout nové, autentické.

V mytologii je jím Hádes – bůh říše mrtvých, také Plutón, se kterým byl ztotožněn, dárce skrytého bohatství – pokladů, jež jsou ukryty pod zemí – spící v našem nitru.

Všeobecně – dočasná změna a evoluce – mlhavé předtuchy se stávají skutečností – duchovní zážitky a nalezení smyslu – vhled do širších souvislostí a schopnost vynášet správná hodnocení – objevení a rozvoj skrytých schopností – víra v budoucnost – nové začátky. Poznání, vidět z vyšší perspektivy, osvobození od klamů, moudrost, vykoupení, hluboký vhled do duchovních zákonů života.

Vztahy – hluboká jistota, že jste našli toho pravého partnera – být spolu v lásce a klidu – upřímně prožívat vlastní pocity – akceptování slabostí místo jejich posuzování a odmítání.

Povolání – vítaná změna a nový vývoj – schpnost vytušit nadcházející události dřív, než se uskuteční – přesměrování myšlení spolu s vyjasněním souvislostí.

Krátké poselství
Soud je výzvou nahlédnout do jádra věcí, místo abychom jako obvykle sledovali jen povrch. K tomu musí naše vědomí opustit omezený pohled ze žabí perspektivy a vznést se do vzduchu jako orel.


21 – Svět

Svět
Svět

S kartou Svět (Universum) přichází završení celého cyklu. Na jeho počátku stál nevědomý Blázen, který prošel mnoha učebními procesy. Nyní již ví, odkud a kam jde, stal se moudrým a přijal zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Ovšem tím nic nekončí, po Světu opět přijde Blázen a s ním nový začátek na vyšší úrovni.

Na této kartě bývá většinou tančící, nahá žena, představující celistvou bytost. V rozích je vyobrazen Lev, Býk, Orel – Štír a lidská hlava – Vodnář. Jsou to symboly čtyř pevných znamení, která poukazují na zvládnutí určité energie. Lev – oheň – síla, intuice a tvořivost, Býk – země – vztah ke hmotnému světu, Štír – voda – city, Vodnář – vzduch – myšlení a komunikace.

Svět představuje vytrvalost, trpělivost, zodpovědnost, zralost, ukončení cesty či záležitosti a možnost nového počátku. Tento konec přijímáme s nadhledem, moudrostí a uvolněním. Svůj úkol jsme zvládli a dovedli k dokonalosti. Již víme, co nás na naší cestě může potkat a proč. Pevně hledíme vstříc své budoucnosti a nebojíme se obtíží, které jsou s ní spojeny.

Negativně může Svět znamenat odklad, opozici, zarputilost, tvrdošíjnost, nechuť něco změnit, netečnost či připoutanost, pocit omezení, překážky, stres.

Astrologicky odpovídá kartě Svět planeta Saturn. O něm se říká, že je to moudrý učitel, který nás nepustí dál, dokud svoji učební lekci, zkoušku nezvládneme naprosto dokonale – „dokud nezaplatíme do posledního haléře.“ Saturn v horoskopu vypovídá o kázni, cílevědomosti, soustředěnosti, schopnosti překonávat překážky, vytrvalosti, tvrdé práci a o vztahu k autoritám. Pomáhá nám při nalezení vnitřního řádu a vymezuje naše hranice. Poskytuje nám čas a v horoskopu ukazuje, kde je naše slabé místo, kde trpíme úzkostí a jak vypadá náš Stín.

V mytologii odpovídá Saturnu například řecký bůh Kronos – vládce času, syn Gaii a Úrana, kterého posléze na přání matky vykastroval. Tím se však zatížil vinou a díky věštbě i úzkostí z vlastních dětí. Nakonec Krona přemohl jeho nejmladší syn – Zeus a usedl po něm na trůn. O Saturnovi se říká, že je to vládce „zlatého věku“ lidstva. Staral se o pravidelné střídání ročních dob a o neměnný řád nekonečného cyklu zrození, růstu a smrti.

Všeobecně – mít mír ve vlastním středu, cítit se tam doma – cítit se v harmonii se sebou – nalezení vlastního místa v životě a jistota, že toto místo je pro danou chvíli to pravé – mistrné zvládání každodenního života – konec (cíl) a začátek vývoje na cestě vedoucí vzhůru po spirále života – dát se na vnitřní (a též vnější) cestu. Být se vším v souladu, dokončení, kosmické zkušenosti, nekonečnost, důvěra v celek, bezpodmínečná láska, vnitřní a vnější cesty přesahující hranice.

Vztahy – být v harmonii se sebou a s druhými – mít pocit štěstí a schopnosti milovat bez výhrad – sdílené plány a projekty korunovány vnitřním a vnějším úspěchem.

Povolání – jistota, že je člověk na správném místě – činy a úkoly jsou úměrné schopnostem a v souladu s vlastními vnitřními cíli – úspěch v práci – věnovat se expanzivním obchodním kontaktům.

Krátké poselství
Něco v tobě anebo tvém životě prochází nádherným završením. Cyklus důležitých zkušeností se zakončuje. Máš všechny důvody k tomu, aby ses hluboce uvolnil a odevzdal proudu života. Čím úplněji se otevřeš Universu, tím pravděpodobněji nastanou okamžiky, v nichž dokážeš vnímat neomezenost svého bytí a svoji zásadní jednotu se vším. Potom možná pocítíš zcela novou důvěru v sílu a inteligenci, která prostupuje celé Universum stejně jako tvůj život a řídí je. Dostane se ti všeho, co je teď pro tebe důležité a dobré. Nemusíš o nic bojovat. Tvoje otevřenost a důvěra v Celek tě povedou k vyššímu, dokonalému stupni.

Pages: 1 2

Autor:11. září 2009 09:46