Runy a jejich význam

Runy > Runy a jejich význam

Runy a jejich význam

Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir (množné číslo, jedna skupina je Aett) a každá je zasvěcena jednomu či více bohům

Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir (množné číslo, jedna skupina je Aett) a každá je zasvěcena jednomu či více bohům

První Aett je zasvěcen božským dvojčatům Freyovi a Freye z rodu Valů, kteří mají na starosti zejména úrodu (plodnost) a živou přírodu vůbec. Tyto runy se vyjadřují k aktivitě či práci. Subjekt.

1) FEHU (Dobytek)

fehu runaK runě má vztah

Strom: Bez
Léčivá rostlina: Kopřiva
Živel: oheň

Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy – tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou – nakládáme se svým vlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit?

Nemocným Fehu dává naději na brzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali do chléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než v domě.

Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, je požár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí, před kterou nás runa varuje.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – potvrzuje naše záměry, předsevzetí a plány. Povzbuzuje nás v našem konání a nabádá nás, abychom se v našem boji nevzdávali!

Obrácená pozice – je znamením pochybnosti, překážek a neúspěchu.

2) URUZ (Aurochs)

runa uruz

K runě má vztah

Strom: Bříza
Léčivá rostlina: Mech močálový
Živel: země

Aurochs bylo vlastně pratur, silné a mocné zvíře, těžko ulovitelné ( Zubr evropský) vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu a zarputilost, s níž překonával překážky. Tato runa tedy symbolizuje úsilí, které je potřeba něčemu věnovat – zároveň naznačuje, že máme dostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá, že se něco nedaří. Není to ale pravda.

Velkou sílu (moc) je ale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou. Je vhodné ještě jednou přezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání. Jsme vůči sobě čestní? Stojíme skutečně o cíl svého úsilí? Nebude vynaložená námaha zbytečná? Nezneužíváme svou moc?

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – znamená zdraví a dosažení stálých hodnot, které stojí za přijetí do našeho života.

Obrácená pozice – ukazuje na naši vlastní tvrdohlavost, svéhlavost a neoblomnost, slepé lpění na hmotě, které s sebou přinášejí oslabení naši imunity.

3) THURISAZ (Obr)

runa thur

K  runě má vztah

Strom: Dub
Léčivá rostlina: Česnek zahradní
Živel: oheň

Obři jsou bytosti většinou nepřátelské k bohům a lidem, runa proto znamená sílu působící proti člověku. Mezi obry byl ale i moudrý Mimir, a proto tato runa znamená i meditaci, studium, sebedisciplínu. Též poskytuje ochranu před neznámem a dokáže vytvořit ochranný štít.

Trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete. Z toho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazováno kolem posvátných nebo magických míst. V tomto významu lze tedy říci, že se máme připravit na případné nezvané hosty nebo neočekávané události. Runa obvykle předpovídá bolestnou zkušenost. V této souvislosti se též můžeme ptát: Nejsem někomu, možná zaslouženě, „trnem v oku“?

Tato runa je zároveň spojována s Ódinovým synem Thorem, kterého známe zejména díky hromovému kladivu Mjolnir, jímž vládne. Tento Ás je výborným válečníkem, svou silou udržuje světový pořádek, ale zároveň je velice prchlivý. Runa Thuriaz také může předpovídat dobrou zprávu nebo nutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – znamená obrat k lepšímu, runa nás chrání před nepříznivými silami.

Obrácená pozice – znamená, že máme spoustu vnitřních bloků, které nás ochromují

4) ANSUZ (Odin)

runa ansuz

K runě má vztah

Strom: Jasan
Léčivá rostlina: Muchomůrka

Živel: vzduch

Runa je znamením Ódina – mocného boha, který vládne jak silou, tak svou modrostí a znalostmi. Proto je to runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, pomoci při věštění i magii.

Odin neustále touží po vědění, mnohdy za něj platí vysokou cenu – aby se mohl napít ze studny znalostí, obětoval vlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světa Yggdrassilu. Ódin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají, že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.

Runa Ansuz symbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost při jejich užívání. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí k osobnímu prospěchu na úkor druhých.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – respektuje intelekt, moudrost, upřímnost, inspiraci a schopnost vyjadřování. Pomůže nám se zbavit psychických i fyzických (někdy) bloků.

Obrácená pozice – poukazuje na faleš, neupřímnost, zradu, vměšování se nebo zlomyslnou radu zvenčí.

5) RAIDHO (Jízda, cesta)

runa radioK  runě má vztah

Strom: Dub
Léčivá rostlina:Pelyněk
Živel: vzduch

Cesta vždy symbolizuje změnu prostředí nebo návyků. V minulosti se cestovalo zejména za obchodem a proto můžeme říci, že runa předpovídá nalezení správného směru a vykročení tam, kde nás čeká zisk – finanční nebo duchovní, záleží na souvislostech.

V duchovní oblasti půjde zejména o výměnu informací. Dalším významem této runy je sex, opisovaný seveřany jako jízda místností. Tento výklad je naprosto logický – sexuálním spojením většinou něco získáme, ať už pocit uspokojení nebo konečné „ano“ milované bytosti. Runa nám tedy doporučuje neváhat a „jít do toho“.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – znamená, že přišel ten správný okamžik – ať už jde o začátek nového projektu, cílené práce nebo vnesení jasna a pořádku do záležitosti, které jsme již dost dlouho odkládali.

Obrácená pozice – je nutné odložit podnikání, jednání na úřadech. Pozor abyste nesešli z té správné cesty.

6) KAUNAZ (Pochodeň)

runa kaunazK  runě má vztah

Strom: Borovice
Léčivá rostlina:Blatouch močálový
Živel: oheň

Pochodeň (či louč) byla dlouhá staletí jediným bezpečným zdrojem světla ve většině domácností. Runa Kaunaz ve výkladu často znamená nemoc, zdravotní obtíže – tam, kde jsou nemocní, se za nocí svítívá kvůli péči o ně.

Však v jiném významu, Kaunaz také značí duchovní světlo, kreativnost, osvícení, inspiraci, pomoc při studiu, náhlé poznání přicházející z nečekaného směru.

Kaunaz je jedna ze základních run, jejímž protikladem je Iso, led. Značí božský oheň, původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává tak vzniknout tomuto světu. Člověk si tento oheň nese v podobě pochodně, která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každém člověku. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucí pochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému a tvořivému řešení.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – můžeme doufat v pozitivní završení našich záměrů a plánů – i kdyby první signály nasvědčovaly pravému opaku.

Obrácená pozice – pozor na zablokování životní energie, zpomalení a zdržení v úředních věcech a jednáních.

7) GEBO (Dar)

runa geboK  runě má vztah

Strom: Jasan a Jilm
Léčivá rostlina:Maceška
Živel: vzduch

Dar je odedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy. Dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa Gebo je předzvěstí obchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství.

Následkem zvyku, podle kterého obdarovaný musí dar oplatit stejně nebo více hodnotným, docházelo v minulosti ke spojování rodů manželským svazkem, aby se předešlo postupnému chudnutí díky neustále rostoucí hodnotě vyměňovaných darů. Jistým druhem daru je i služba, pomoc v nesnázích, kterou může runa Gebo slibovat, popřípadě nás k ní vybízet.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – je velmi pozitivní, její poselství je dar, úspěch, pohostinství, velkorysost a blahobyt.

Obrácená pozice – je to nerovnováha energií, nespokojenost frustrace, faleš a nenávist.

8) WUNJO (Sláva)

runa wunjoK runě má vztah

Strom: Jasan
Léčivá rostlina:Len
Živel: vzduch

Dosáhneme-li nějakého cíle, je to dobrý důvod k oslavě. Sdílená radost se násobí a po požití dobrého nápoje je pocit štěstí, harmonie a soudržnosti ještě silnější. Severská mytologie popisuje Ódinovo sídlo, Vallhalu, jako místo, kde se hrdinové-bojovníci, které přinášejí Valkýry na okřídlených koních přímo z bitev, ve kterých padli, celé dny cvičí v boji, aby pak večer mohli (poté, co jim Ódin vyléčí utržená zranění) hodovat a pít v nekonečných oslavách.

Po dlouhé oslavě v našem světě je ovšem pocit radosti zatlačen do pozadí, většinou únavou a nevolností. Runa Wunjo může předpovídat úspěch v současném konání a radost z něj, ale také to, že úkol, který si nabíráme, je pro nás příliš velký a nebudeme jej schopni splnit. Také varuje před nemírným užíváním omamných látek.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – slibuje štěstí v našich aktuálních záležitostech. Čeká nás radost, veselí, smích a blahobyt.

Obrácená pozice – místo štěstí a radosti přináší neštěstí smutek, poraženecké nálady.

Druhý Aett náleží Heimdallovi, Ódinovu synovi, strážci Ásgradu. Tyto runy symbolizují pasivní prvky, to s čím se pracuje a takové skutečnosti, které jsou mimo aktivitu člověka. Objekt.

9) HAGALAZ (Silná bouře)

runa HagalazK  runě má vztah

Strom: Tis a Jasan
Léčivá rostlina: Konvalinka
Živel:vzduch/voda

Krupobití je pohroma, kterou není možné předvídat, symbol projevu vyšších sil, na které člověk nemá vliv. Je to vychýlení základních sil z rovnováhy. Runa Hagalaz tedy naznačuje nevyhnutelnou nehodu nebo jiný jev, kterému se nelze ubránit, ať pro to uděláme cokoli. V hlubším smyslu popisuje nutnou změnu nebo zkušenost, kterou je třeba získat. Ať bude jakkoli tvrdá, může nám pomoci v našem nazírání na svět – dosavadní situace už byla neudržitelná.

Je spojována s bohem Heimdallem, strážcem duhového mostu Bifrostu (spojujícího Midgrad, zemi lidí, s Asgradem, zemí Ásů), který v jedné ze svých podob naučil lidstvo obdělávat půdu a používat runy. Je nazývána Matkou run a všechny ostatní runy prý vzešly z ní.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – padne-li Hagalaz při věštění, často to znamená destrukci, náhlou ztrátu, potíže na cestě. Negativita symbolu se může také projevit ve formě nečekané smůly či úrazu. Údalosti runou ohlášené obvykle vpadnou do našeho života neočekávaně a náhle. Navíc se jim nedá vyhnout, neboť jsou mimo lidskou kontrolu. Obvykle jsou však důsledkem působení platných přírodních zákonů, jde tedy spíše o mechanický proces než o lidskou tvořivost.

Hagalaz je runa kolektivního vědomí a formativního procesu myšlení. Upozorňuje nás na problémy, které je třeba řešit. Pokud toto pochopíme, projdeme hlubokou změnou našeho povědomí. Pod jejím vlivem můžeme změnit celý svůj dosavadní život. Takové malé osobní zemětřesení. Hagalaz nás také učí, že nejlepší život je ten v souladu s přírodou.

Obrácená pozice – znamená zdar, růst a prospěch v záležitostech, týkajících se našeho blízkého okolí.

10) NAUDHIZ (Potřeba)

runa naudhisK  runě má vztah

Strom: Buk
Léčivá rostlina:Rdesno Hadí kořen
Živel: oheň/země

Chudoba provází mnohé z nás od narození, někdo do ní upadne vlastní vinou, jiný nešťastnou náhodou, pro nikoho ale není příjemná. Někdo se z ní ale dokáže vymanit – často díky usilovné trpělivé práci. Runa Naudhiz pak nejen ukazuje nějaký nedostatek (potřebu), ale také dává naději, že naše dřina nám přinese toužebně očekávaný úspěch.

V oblasti vztahů, zejména partnerských, může být upozorněním – něco zde chybí, tímto způsobem se nedá pokračovat. Řešením v tomto případě může být jak pokus o změnu, tak ukončení vztahu. Snad největší službu nám tato runa poskytuje v oblasti duchovna. Poznat, že nám zde něco chybí, je narozdíl od finanční, zdravotní nebo partnerské situace pro nás samotné téměř nemožné a pokud nám něco takového naznačuje naše okolí, míváme tendenci nevěřit tomu.

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – upozorňuje nás na zákon o příčině a následku. Neúspěch, těžkosti.

Obrácená pozice – počítejte s omezením všeho druhu, nedostatek financí, deprese.

11) ISA (Led)

runa isaK  runě má vztah

Strom: Olše
Léčivá rostlina: Blín
Živel: led/voda

Led, tedy pevná hmota, která se může proměnit ve vodu, je podle severské mytologie prazákladem všeho. Při souboji s ohněm, živou energií, se mění ve hmotu, z níž je složen svět. Runa Isa popisuje stabilitu, ale takovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost, zamrznutí. Něco – ať už vnější síly nebo jen naše lenost a neochota – nás drží na místě a nedovoluje nám postupovat kterýmkoliv směrem. Připomínáme osádku lodi, která uprostřed zamrzlého jezera čeká na jaro, kdy pomyslný světový oheň přemění led ve vodu, ve které bude moci znovu plout.

Pokud se ale nebudeme pohybovat, led nás může zmrazit, rozdrtit svou pomalou neúprosnou silou a učinit součástí sebe sama. Možná bude lepší využít pevnosti ledového příkrovu, opustit loď a přejít někam jinam dříve, než nás stávající situace příliš vyčerpá. Zároveň Isa při výkladu posiluje vliv jiných run – je potenciálním zdrojem, u kterého dosud není jisté, jak bude využit. Je třeba jej teprve nalézt a probudit, zapálit oheň, led přeměnit na vodu, ze které pak můžeme uvařit jídlo.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – v mezilidských vztazích signalizuje ochlazení emocí, stagnaci, pasivitu.

Obrácená pozice – upozorňuje nás na zablokování a ztuhnutí různých sil a energií.

12) JERA (Žatva)

runa jeraK  runě má vztah

Strom: Dub
Léčivá rostlina:Rozmarýn

Živel: země

Je čas završit práci, sklidit její výsledky a runa Jera nám dává naději, že úroda bude bohatá. Poté nás ovšem s největší pravděpodobnosti čeká práce další. Jera kromě žní značí též rok – cyklické období a jeho rytmus, který vládne životu člověka i bohů. Jera je též konec, který je zároveň začátkem něčeho dalšího.

Nemá smysl se tomu jakkoli bránit – stejně dobře bychom se mohli pokoušet zadržet zralé obilí v klasech.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – nastal vhodný okamžik něco podniknout, to co jsme zaseli – to nyní bychom měli sklízet. Též značí plodnost, produktivitu a vývoj.

Obrácená pozice – nevhodný okamžik pro jakékoliv jednání.

13) EIHWAZ (Tis)

runa eihwazK  runě má vztah

Strom: Tis
Léčivá rostlina: Mandragora
Živel: všechny živly

Tis, strom vysazovaný dodnes velmi často na hřbitovech má strážit mrtvé a této runě se snad proto říká Runa smrti. Ale tak jako stateční válečníci žijí ve Vallhalle další život bez větších starostí, nabízí i nám Eihwaz přerod, změnu tísnivé situace. Eihwaz ale také může nabádat ke změně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy, převzetí osudu do vlastních rukou.

Tis se totiž v minulosti používal k výrobě luku, zbraně, k jejímuž ovládání je potřeba více zručnosti než síly. Při správném užití ale dokázala lidem pomoci i proti přesile a zajistit dostatek potravy. Je tedy hlavně na nás, zda se ubráníme a co si v životě „ulovíme“.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – je to velmi pozitivní runa i ochranná runa. Padne-li runa při věštění, hovoří o přírůstku síly a energie, vyzývá k akci. Je v nás síla rvát se s osudem.

Obrácená pozice – věští rozsáhlejší problémy, nedorozumění – které je třeba vyřešit. Zklamání, neúspěch, deprese.

14) PERTHO (Hrnek pro harací kostky)

runa perthoK  runě má vztah

Strom: Buk
Léčivá rostlina: Oměj
Živel: voda

V severských deskových hrách jde většinou jedné straně o poražení protivníka, kdežto druhá strana musí uniknout z hrací desky. Figurka v deskové hře je zdánlivě „obětí“ svého postavení, může pouze reagovat na tahy. V rukou dobrého hráče ale může být vedena k vítězství podle daných pravidel. Ta jsou sice neměnná, ale poskytují volnost výběru tahů. Pertho nás vybízí k dalšímu přemýšlení o situaci a naznačuje, že existují možnosti řešení, byť je není vždy na první pohled vidět.

Dalším významem této runy je ženskost a ženská plodnost, možná také proto, že žena v historické společnosti byla také jakousi zdánlivou figurkou, které vládne někdo jiný – ale pouze venku, před dveřmi rodinného sídla. Uvnitř domu byly mnohdy svrchovanými vládkyněmi celé rodiny a muži se jim neodvážili odporovat. Zlí jazykové říkají, že Vikingové vyráželi na dlouhé kořistné výpravy jen proto, aby unikli svým hádavým ženám. Runa proto značí tajemství a vše co se odehrává za zavřenými dveřmi, ať už tyto dveře vedou kamkoliv. (mystérie, magie, ale i s tajemstvím života)

Pokud se runa vytáhne v řádné pozici – slibuje nám štěstí a růst, jež nám jsou souzeny. Máme se řídit spíše intuicí než rozumem. Může také znamenat náhlé bezpracné obohacení výhrou či dědictvím. Po dlouhé době můžete najít ztracenou věc nebo se uzdravit.

Obrácená pozice – varuje nás, abychom se v žádném případě nevystavovali riziku (hry, finanční investice)

15) ELHAZ (Ochrana)

runa ElhazK  runě má vztah

Strom: Tis
Léčivá rostlina: Andělika lékařská
Živel: vzduch

Majoritním významem této runy je ochrana a obrana. Ať již fyzická či psychická.

Jedním ze zajímavých zvířat severské přírody je los. Má poměrně klidnou povahu, ale cítí-li se ohrožen, může zaútočit a jeho mohutné paroží se mění v mocnou zbraň.

Runa Elhaz tedy předvídá starostlivou péči, ochranu, jaké se dostává mláďatům a dětem, a v jejím rámci i možnou „obranu útokem“, preventivní úder proti všemu, co by potenciálně mohlo ohrožovat. Runu lze nosit jako amulet nebo jí opatřit své obydlí. Symbol je mimořádně pozitivní a ochranný.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – Padne-li Algiz při věštění, signalizuje nutkání chránit sebe nebo druhé. Také znamená obranu vybudovaných pozic v přeneseném slova smyslu jako ochranu nabytého postavení. Věští úspěšné završení našich záměru a plánů. Do budoucna můžeme hledět s optimismem.

Obrácená pozice – varování – je předzvěstí ztroskotání našich projektů a následného utrpení nebo bolesti.

16) SOWILO (Slunce)

runa sowiloK  runě má vztah

Strom: Jalovec
Léčivá rostlina:Jmelí
Živel: vzduch

Slunce každý den vítězí nad temnotou a proto se runa Sowilo nazývá též Runou vítězství. Pro seveřany bylo Slunce božštější a vzácnější než pro nás, kteří si slunečního svitu užijeme více. V archaických představách byl jeho svit znamením přízně bohů, příslibem úspěchu. Slunce je vlídným projevem božského ohně, který hřeje, nepálí.

Dává nám naději na dosažení cíle, onoho pomyslného (pro dávné mořeplavce naprosto reálného) přístavu, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými se denodenně musíme potýkat. Radí nám vytrvat v úsilí.

Runa Sowilo tedy oslavuje zdroj světla a tepla, který byl jedním z nejdůležitějších objektů všech starověkých náboženství. Tato runa je jedna z nejpozitivnějších run vůbec. V jejím popisu stojí – ochrana, pozitivní síla, energie, osvícení, plodnost, zdraví, vítězství a sláva. Runa je však natolik mocná, že může člověka zcela zahltit.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – máme úspěch zaručen, jako by byl už předem zapsán ve hvězdách. Může do našeho života vstoupit zcela nečekaně. Cíl máme na dosah ruky.

Obrácená pozice – ukazuje na naši namyšlenost, samolibost, marnivost, slabošství.

Třetí Aett je zasvěcen Tyrovi z rodu Ásů, Odinovu synovi, pánu spravedlnosti. Symbolizuje především aktivitu projevenou navenek a odezvu na ni, čili vše co je spojeno s rovnováhou subjektu a objektu.

17) TEIWAZ (Tyr)

runa teiwazK  runě má vztah

Strom: Dub
Léčivá rostlina:Šalvěj
Živel: vzduch

Runa Teiwaz náleží bohu Týrovi – jednorukému bohu válek a vítězství. Severský bůh Tyr je strážcem nestranné spravedlnosti. Jeho runa slibuje dokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch té strany, která je skutečně v právu, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která tím vznikne. Varuje ale před nečestným jednáním, byť by bylo jakkoli výhodné pro celek. Aby ale situace nebyla tak jednoduchá, je třeba chápat spravedlnost skutečně v božském, absolutním smyslu, nikoliv jako spravedlnost lidskou. Runa Teiwaz je proto především znamením rovnováhy principů, jak dokládá následující legenda:

Když se Ásové rozhodli spoutat vlka Fenriho, divokého a krutého tvora, který ohrožoval všechno a všechny, vzali kouzelné provazy, šli za ním a přesvědčovali jej, že pouze chtějí vyzkoušet jeho sílu a kdyby se z pout nevyprostil, rozváží jej. Fenri jim docela nevěřil a vymínil si, že jeden z nich musí mít ruku v jeho tlamě. Aby pomohl svým příbuzným, Tyr se k tomu uvolil. Jakmile vlk poznal, že jej Ásové obelstili, sevřel čelisti a ruku ukousl. Tyr tak byl potrestán za lež, kterou podpořil, ačkoli tato lest pomohla nastolit klid a pořádek v celém světě.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – je to důkaz, že jsme na správné cestě k poznání. Upřímnost a čestnost by měly být určující při jednání.Vede vás k zaslouženému vítězství.

Obrácená pozice – půjde zejména o problémy, náš vliv na věci budoucí je mizivý a naše vůle drasticky oslabena.

18) BERKANA (Bříza)

runa berkanoK  runě má vztah

Strom: Bříza
Léčivá rostlina:Povijnice
Živel: země

Bříza – symbol plodnosti – snadno se rozmnožuje a uchytí se i na nedostupných a nehostinných místech. Z březového proutí se odedávna vyráběly metly, košťata. Snad proto je bříza a její runa Berkana znamením očištění, čistoty, nového začátku, nových příležitostí.

Padne-li při věštění, může také často znamenat narození či očekávání dítěte. V otázkách každodenního života vypovídá o vitalitě a dobrém zdraví. A tak jako se bříza podrobí podmínkám svého růstu, ať jsou jakékoliv, tak se i člověk musí podrobit tomu, co mu život přináší. Odsud významy výchova, kázeň a přizpůsobení.

Runa je také symbolem obnovy, očištění a léčení, dále runou domova a rodiny.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – značí plodnost – fyzickou i duševní, osobní růst, prosperitu v obchodě, či osobním životě, přináší zprávu o nějaké formě nového začátku.

Obrácená pozice – poukazuje na nehybnost, nepohyblivost, těžkopádnost a lenost. Odhaluje nežádoucí únik a ztrátu energie. Nečekejte, že se za vás věci samy vyřeší.

19) EHWAZ (Kůň)

runa ehK  runě má vztah

Strom: Dub
Léčivá rostlina:Horčinka
Živel: země

Kůň byl v minulosti nepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžké práci. Mezi člověkem a koněm se tím vytvořilo pouto důvěry a pomoci, ba až vzájemné závislosti. Aby mohl kůň člověku dobře pomáhat, musel se ten o něj dobře starat. Runa Ehwaz pak vypovídá nejen o možném přátelství, ale i o potřebě vzájemné důvěry a oddanosti.

V obchodních a pracovních otázkách může slibovat novou příležitost, možnou změnu, v duchovní sféře počátek cesty za poznáním.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – vztah k blízké osobě stojí pod šťastnou hvězdou. Jestliže budeme vystupovat vůči druhému s tolerancí a ohleduplností, vše se nám stejnou měrou vrátí.

Runa dále signalizuje pohyb, ať už v rovině materiální nebo duchovní. Vytažení této runy potvrzuje bez jakýchkoliv pochybností významy run vytažených před ní a znamená zprávu ze světa bohů.

Obrácená pozice – ohlašuje rozchod nebo rozpad vztahu. Důvod – falešné přátelství.

20) MANNAZ (Člověk)

runa mannazK  runě má vztah

Strom: Cesmína
Léčivá rostlina: Mařinka
Živel: vzduch

Tato runa ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi i nedostatky, ale hlavně lidské společenství. V severských podmínkách není život ve větší společnost lidí něčím dobrovolným, ale životní nutnost. Samotný člověk není schopen během poměrně krátkého teplého období zajistit si vše potřebné k přežití dlouhé zimy. Společnost si proto musí vytvořit strukturu a rozdělit práci.

Toto rozdělení podle mýtů provedl bůh Heimdall v přestrojení za muže jménem Rig. Runa Mannaz nám radí nalézt si odpovídající „místo na slunci“, zapadnout do většího celku, přemýšlet, čím bychom mohli být užiteční. Varuje před izolací, která by mohla vést k vyčerpání.

Runa je tedy vyjádřením zdánlivého paradoxu, kdy každý člověk je součástí lidstva, ale přitom utváří svůj vlastní osud. Symbol naznačuje schopnost jednotlivců pracovat společně pro dosažení blaha celku a také nás povzbuzuje, že v nouzi nám druzí pomohou. Runa je charakteristická pro ty, kteří rádi pečují o jiné.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – nacházíme se ve svém skutečném středu: naše činy jsou v souladu s našimi myšlenkami.

Runa obecně signalizuje velmi široké spektrum významů. Může to být člověk nebo lidstvo. Vztah tazatele k jiným lidem nebo vztah jiných lidí k tazateli. Přátelé nebo nepřátelé. Runa je považována za pozitivní, tudíž její poselství, jakkoliv se může zdát nejasné, bývá většinou kladné.

Obrácená pozice – situaci ve které jsme se ocitli, bychom měli zvládnout sami, ale nesmí to být násilně, nesmí nám chybět sebekritika.

21) LAGUZ (Voda)

runa laguzK runě má vztah

Strom: Vrba
Léčivá rostlina: Pórek
Živel: voda

Vodu chápeme jako symbol neustálé změny, nejistoty, nebezpečí. V tomto smyslu také můžeme chápat výskyt této runy ve věštbě – varuje před nebezpečím, proměnlivostí podmínek. Ale hlubina, zejména mořská, je pro nás dosud něčím neznámým a chápeme ji jako symbol tajemných skutečností, domov neznámých bytostí, místa, kde jsou ukryty poklady.

Laguz předvídá též tajemství, které nám bude vyjeveno, poklad, který objevíme, neznámo, které nás pohltí a změní. Voda je také zprostředkovatelem cest a runa v tomto významu nám nabízí cestu, jejíž výsledek je ovšem nejistý. To platí zejména u finančních záležitostí.

Runa má ovšem i svůj pozitivní význam – je to runa umělců, zejména malířů, herců a spisovatelů.

Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – ukazuje nám, že máme kreativní, tvořivé, umělecké schopnosti. Přišla chvíle začít čelit svým problémům.

Obrácená pozice – předpovídá uvíznutí, značné zdržení, odklady, zpoždění a průtahy přirozeného chodu věcí. Též nezvládnuté sexuální fantazie.

22) INGUZ (Freyr)

runa inguzK  runě má vztah

Strom: Jabloň
Léčivá rostlina: Hořec
Živel: země/oheň

Inguz se vyslovuje se jako české nosové N. Její název (Ing) odpovídá jednomu z Freyových jmen. Vyjadřuje mužskou plodnost. Je to protiklad k runě Pertho.

Prameny dále zmiňují ochranu domova a příjemné posezení u krbu. Padne-li Inguz při věštění, signalizuje dokončení rozdělané věci. Může to být např. porod, orgasmus i duchovní osvícení, ale sexuální význam převažuje. Symbol označuje zakončení velkého díla a čas na vychutnání úspěchu.

Runa nám slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrým znamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní a dává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivé energie a jako takový může značit i nápad.

Pokud se ve výkladu setkáme s runou Inguz, měli bychom ji chápat jako výzvu k vnitřnímu klidu, trpělivosti a uvědomění. Označuje též dobu nejvhodnější k plánování. Samota může být v tomto okamžiku velmi přínosná, ale nesmí se zvrhnout v únik ze života nebo izolaci. Měli bychom být neustále otevřeni všemu novému, co v nás a kolem nás vyrůstá. Vědomé naslouchání vnitřnímu hlasu přináší nové poznatky a pohledy, pokud si je ovšem připustíme a přijmeme je.

Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – je to výzva k vnitřnímu klidu a trpělivosti.

Obrácená pozice – hovoří o onemocněních psychosomatického charakteru, neplodnosti, ale také o netrpělivosti.

23) DAGAZ (Den)

runa dagazK  runě má vztah

Strom: Smrk
Léčivá rostlina: Měsíček
Živel: oheň/vzduch

Den je obvykle obdobím činnosti a tato runa nám slibuje, že činnost bude smysluplná a přinese nám uspokojení. Předpovídá radostný život naplněný neustálými změnami, které nám pomohou ubránit se nudě a špatné náladě.

Je to také runa polarity, tak jako je setkáním polarit okamžik úsvitu, značící často velmi náhlé změny či překvapující novinky. Vše je v pohybu a na zoufání nezbývá čas. Musíme si ale správně rozvrhnout síly, abychom vše, co den přinese, unesli a zvládli. Runa má vztah k letnímu slunovratu.

Ráno odkrývá věci ukryté v noci, runa tedy také zvedá roušku tajemství, které nám zatím zůstávalo skryto.

Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – přináší naději na uskutečnění naších nejtajnějších cílů, přání a ideálů. Je čas plánovat či konat.

Obrácená pozice – naznačuje zradu vlastních ideálů nebo naši prodejnost.

24) OTHALA (Majetek)

runa othalaK  runě má vztah

Strom: Hloh
Léčivá rostlina: Zlatobýl
Živel: země

Ten, kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk. Má místo, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo, na kterém se může bránit tlaku okolních událostí. Zároveň je ale zranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek a je třeba je dobře obdělávat a bránit.

Runa Othala představuje naše sepjetí s domovem, radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předat dál svým potomkům. Předpovídá domácí pohodu a možnost v klidu užívat výsledků své práce.

Opačným významem symbolu je ulpívání, závislost či neschopnost rozhodnout se pro nové. Člověk tak často bývá otrokem svých názorů, povinností a dalších daností života, nejsa schopen vidět podstatu svého vězení.

Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – věští materiální blahobyt nebo nabytí pozemkového vlastnictví. Slibuje bezpečí a ochranu.

Opačná pozice – upozorňuje na naši úzkoprsost ve vztahu ke všemu, co by mohlo přinést jakoukoli změnu.

25) YR (prázdná runa)

runaK  runě má vztah

Strom: Tis
Léčivá rostlina: Mandragora
Živel: všechny

Není jisté, zda poslední „prázdná runa“, pojmenovaná (YR, Wyrd) – Osud – je produktem moderního náhledu na věštění nebo ji staří seveřané skutečně používali. Jakýmsi způsobem se ale už vžila a proto ji do naší věštby zařazujeme i my.

Symbolizuje osud, který nemáme a nepotřebujeme znát. Pokud bychom jej znali, mohli bychom se pokoušet jej změnit, což by mohlo narušit celý řád vesmíru.

Jako další význam runy lze brát tápání, kdy staré už není a nové ještě není. Osud není určen, což neznačí doporučení klidu a čekání, ale naopak zapřažení všech osobních sil. Jen vlastní vůlí si člověk vymůže dobrý osud.

Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – půjde pravděpodobně o zdárný průběh a plnění našich předsevzetí či plánů.

Obrácená pozice – přirozený řád je narušen, měli bychom být opatrní abychom nepodlehli svodům (hazard, drogy)

Autor:19. března 2010 11:02