Rituály – jaký zvolit

Andělská magie > Rituály – jaký zvolit

Invokační; pentagramu; úsvitu; vyvolávací

Hodnota rituálů spočívá v jejich schopnosti koncentrovat celou naši bytost a vyladit nás  na předmět našeho zájmu. Jsou nejúčinnější, když se na ně předem pečlivě připravíme…

Rituály

Hodnota rituálů spočívá v jejich schopnosti koncentrovat celou naši bytost a vyladit nás  na předmět našeho zájmu. Toho dosáhneme opakováním (po celá staletí opakované rituály s tímž úmyslem dodávají proceduře mocný energetický vliv) a sdružováním (používáním korespondujících zvuků, barev, látek a předmětů napomáhá k vyladění se na konkrétní energetický archetyp nebo entitu). Soustředíme se nyní na nejpřímější techniky andělské magie a uvedeme některé důležité a mocné rituály, z nichž tři jsou zapečetěné, aby byl ochráněny před světskými zraky.

Invokační rituály

Invokační rituály jsou nejúčinnější, když se na ně pečlivě připravíme. Je snadnější vyladit se na andělské vědomí, jsme-li očištěni a ve styku se svým Vyšším Já neboli moudrou a nesobeckou částí našeho vědomí. Toto očištění se skládá z mentální přípravy, půstu a očisty těla. Půst může znamenat vyloučení pevné stravy (ale nikoli tekutin!) po dobu jednoho či dvou dnů (déle se nedoporučuje, pokud na to nejste zvyklí). Při půstu se však také může pouze jíst méně a na 24 hodin vyloučit příjem živočišných bílkovin. Neměli byste ani konzumovat návykové a stimulující látky, a to opět minimálně po dobu 24 hodin.

Účelem půstu je uvolnit celý organismus a zklidnit naše energie. Z tohoto důvodu byste se měli v očistném období vyhnout také sexuálním aktivitám. Měli byste se snažit udržet si klid mysli, nezaobírat se sobeckými myšlenkami a pokojně očekávat požehnání. Můžete pít uklidňující bylinné čaje, jako například heřmánek, sporýš (verbena) a máta. Sporýš je také dobrou bylinou pro očistné koupele – buď v podobě odvaru, nebo esenciálního oleje. Uvolňuje a tonizuje nervový systém a užívá se k vyvolání jasnovidných snů. To je samozřejmě pro práci s anděly úplně nejlepší. Koupele jsou také ideální při práci s planetárními anděly. Můžete do nich přidat korespondující barvu a vůni. Provoněná a svíčkami osvětlená koupel se doporučuje k silnému spojení s andělskými energiemi. Může se dokonce stát vaším oblíbeným prostředím k provádění andělských invokací.

Rituál pentagramu

pentaclePěticípá hvězda neboli pentagram je dávným symbolem ochrany a štěstí. Představuje pět smyslů a člověka jako mikrokosmos – obraz Boží. V křesťanství

Pentagram je základem nejrozšířenějších rituálních praktik západní magie a používá se k soustředění a nashromáždění duchovní energie před provedením rituálu invokací. Čtyřmi svatými jmény Boha vyvolává čtyři velké archanděly, kteří utvoří kruh síly, léčivému kruhu indiánských tradic.

Rituál

Svůj rituální prostor vykropte slanou vodou nebo zapalte andělské očistné vůně – kopál, kadidlo a myrhu. Nejprve nakreslete kabalistický světelný kříž. Postavte se směrem k východu a nad sebou si představte zářivé a nekonečné bílé světlo. Nad hlavu zvedněte pravou ruku a k čelu si přitáhněte světlo se slovy:

Tvé, ó Pane…

Stáhněte si světlo, jako byste ho vedli čárou procházející vaším tělem k nohám a řekněte:

Je království…

Vaše ruka nyní kreslí světelnou čáru směrem k pravému rameni za slov:

Síla…

Nakreslete světelnou čáru vedoucí k levému rameni:

A sláva…

Nyní sepněte ruce u srdce, uvědomte si a prociťte velký světelný kříž, který vámi probíhá, a řekněte:

Navždy. Amen

Nyní čelem k východu zvedněte pravou ruku (pokud si přejete, můžete použít i ruku levou), vzpažte ji směrem ke světelnému bodu těsně nad vaší hlavou. Jedním tahem načrtněte pentagram, přičemž začněte dole vlevo (viz nákres) a představujte si přitom ohnivou čáru. Nyní ukažte do středu zářícího pentagramu a řekněte:

Ve jménu Všemocného Jod-HeVau-He a archanděla Rafaela, prince vzduchu, kreslím tento kruh na východě.

Se zvednutou paží táhněte světelný kruh a otočte se o 90 stupňů k jihu. Tam stejným způsobem nakreslete další pentagram. A znovu ukažte s následujícími slovy do jeho středu:

Ve jménu Všemocného A-Don-Aie a archanděla Michaela, prince světla, kreslím tento kruh na jihu.

Stále se zvednutou paží se obraťte se světelným kruhem o 90 stupňů k západu. A opět stejným způsobem nakreslete další pentagram. Ukažte do jeho středu a proneste:

Ve jménu Všemocného E-Je-Jaj a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na západě.

Opět se zvednutou paží kreslete honivý kruh a otáčejte se o 90°na sever a stejným způsobem jako před tím nakreslete další pentagram se slovy:

Ve jménu Všemocného Ag-Ju-La a archanděla Uriela, prince země, kreslím tento kruh na severu.

Se zvednutou paží se nyní obraťte znovu k východu, dokončete kruh světla, přičemž se současně obklopte planoucími hvězdami stojícími ve všech směrech hlavních světových stran. Doširoka rozpažte a proneste:

Přede mnou Rafael

(představujte si ho jako velké žluté světlo s fialovou aurou)

Za mnou Gabriel

(jeho si představte jako velké modré světlo s oranžovou aurou)

Po pravici Michael

(jako velké rudé světlo se zelenou aurou)

Po levici Uriel

(jako velké zelené světlo s červeno-hnědou aurou)

Nade mnou Otec

(představte si šesticípou hvězdu ze dvou vzájemně spojených trojúhelníků)

Pode mnou Matka

(v podobě další šesticípé hvězdy)

Ve mně Věčný plamen.

Nyní jste se ocitli v ochranném posvátném prostoru a můžete vykonávat jakoukoli invokaci anděla, kterého chcete. V kruhu byste se měli vždycky pohybovat ve směru hodinových ručiček. Na konci rituálu opět vykonejte kabalistický kříž, stejně jako na jeho začátku.

Rituál úsvitu

Z-usvitu Tato mocná invokace může tomu, kdo ji praktikuje, zprostředkovat hluboký vhled do božských mystérií a zaručit naplnění jeho modliteb. Provádí se za úsvitu, těsně před východem slunce. Velký serafín Vehuhiah, který vládne prvním slunečním paprskům, se vzývá k odpovědím na modlitby. Pak se invokuje Urzla, zářivý anděl východu, který odhaluje posvátná mystéria.

Tento rituál se může vykonávat jakéhokoli dne roku, i když nejsilněji působí za významných dnů slunečního cyklu – za rovnodennosti a slunovratů.

Dávný sluneční svátek Beltine (1. máj) můžte být taktéž dobrou volbou. Nejdůležitějším činitelem je však jasný den, abyste viděli vycházet slunce. Rituál byste měli provádět o samotě po podstoupení minimálně čtyřiadvacetihodinovéhoočistného období (půst – popsáno u Invokačního rituálu). Nejlépe se vykonává někde venku, v ideálním případě na poklidném místě, odkud je vidět východní obzor.

Vstaňte před úsvitem, abyste měli čas se umýt a obléci – nejlépe do oděvu z přírodních bílých látek – a dostat se na zvolené místo několik minut před východem slunce. Začněte provedením kabalistického kříže (začátek popisu Rituálu pentagramu). Pak se obraťte na archanděly čtyř hlavních větových stran, přičemž začněte na východě. Zvedněte obě paže k východu a proneste:

Velký archanděli Rafaeli,
princi vzduchu a pane východu, buď pozdraven!

Se zvednutými pažemi se obraťte na jih a řekněte:

Velký archanděli Michaeli,
princi ohně a pane jihu, buď pozdraven!

Se zvednutými pažemi se obraťte na západ a řekněte:

Velký archanděli Gabrieli,
princi vody a pane západu, buď pozdraven!

Se zvednutými pažemi se nyní obraťte na sever a řekněte:

Velký archanděli Urieli,
princi země a pane severu, buď pozdraven!

Stále se zvednutými pažemi se obraťte opět k východu a zakončete tak kruh. Skloňte hlavu k rozjasňujícímu se obzoru a paže nechte zvolna klesnout podél těla. Jakmile se nad obzorem objeví sluneční paprsky, znovu zvedněte paže a řekněte:

Buď pozdraven, Vehuhiahu, velký zářící serafíne!
Vyslyš ve jménu našeho Pána moji modlitbu.
Prosím, aby…………..
Ctím Tě a děkuji Ti, velký serafíne, v naději,
že na moji modlitbu odpovíš, a to ve jménu Nejvyššího.

Připažte a pokloňte se slunci. Uvolněte se a sledujte, jak se záměr vašich slov šíří vzduchem a je přitahován ke slunečním paprskům. Nyní zvedněte opět paže k východu a proneste:

Buď pozdraven, Urzlo, zářivý anděli východu!
Vyslyš ve jménu Pána moji modlitbu.
Prosím, odhal mi zářivý klenot moudrosti
z koruny Jediného, všechápajícího,
a pomoz mi oddat se světlu jeho lásky.
Ctítm Tě a děkuji Ti za tento vzácný dar,
a to ve jménu Nejvyššího.

Připažte, skloňte hlavu a ruce sepněte u srdce tak, jako byste v něm drželi andělský dar. Setrvejte chvíli v tichu a dovolte, aby celou vaši bytost zaplavilo světlo. Urzlův dar se vám nemusí projevit okamžitě, ale pokud ho budete nosit v srdci, tak ve vás zakoření a vykvete ve věčnou růži moudrosti. Rituál zakončete pozdravením archandělů čtyř hlavních světových stran tak jako na začátku, ale místo „buď pozdraven“ říkejte „buď sbohem“. Toto je mocný rituál, který by měl být prováděn pouze poté, co se invokacím naučíte.

Vyvolávací rituál pentagramu

snakepent Tento rituál je další verzí rituálu pentagramu. V jednom důležitém aspektu se však od něj liší. Invokace začíná vyznačením pentagramu opačným směrem, než se naznačoval ochranný „zapuzovaní pentagram“. Tento je znám jako „invokační pentagram“ a kreslí se kruh mocné přitažlivé síly. Přitahuje energie a duchy, které nezkušeného praktika mohou rozrušit, i když přímo uškodit mu nemohou – pokud však o to nepožádá!

Použití invokačního pentagramu klade na bedra praktika větší zodpovědnost, musí totiž „uvolnit“ všechny duchy, jež se spontánně nebo bezděčně k invokační ceremonii připojili. Proto byste invokační pentagram měli provádět až po nabytí nezbytné sebedůvěry, jíž se dá dosáhnout pouze praxí.

Invokační ceremonie by se měla provádět přesně podle pokynů (rituálu pentagramu), přičemž se začíná kabalistickým křížem. Jediný rozdíl je v tom, že se pentagram kreslí odlišně. Invokační pentagram začínáme na vrcholu a pokračujeme směrem dolů k levé noze, pak křížem k pravému rameni a tak dále. Jinak postup zůstává stejný. Po invokaci anděla podle vlastního výběru byste měli provést zapuzovací rituál pentagramu.

Jediným rozdílem jsou slova na poslední řádce směrování do světových stran. Například na východě, kde se začíná, říkáte:

Ve jménu Všemocného Jod-He-Vau-He
a archanděla Rafaela, prince vzduchu,
kreslím zapuzující kruh na východě.

Při obrácení se na jih provedete totéž a završíte slovy:

„Kreslím zapuzující kruh na jihu“.

Podobně směrem na západ a sever. Když se opět otočíte tváří na východ, pronesete:

Ve jménu Všemocného Stvořitele Vám děkuji,
velcí archandělé Rafaeli, Michaeli, Gabrieli a Uriel,
za zabezpečení provedení tohoto rituálu ve Vaší posvátné přítomnosti.
Zdravím Vás a sbohem!

Nakonec uděláme celý kruh proti směru hodinových ručiček, abychom kruh rozpustili, čímž je ceremonie zakončena.

Autor:11. září 2009 11:43