Existence andělů

Andělská magie > Existence andělů
existence_andelu-title

Andělské kůry, planetární andělé, invokace…

Andělé jsou tady, aby nám pomohli.  Jediné, co musíme udělat, je o pomoc je požádat.  Abychom se s anděly mohli spojit, je zapotřebí přiznat jim existenci…
(z knihy Andělé od Francis Melville)

Nekonečně tajuplný život, který žijeme, je dlouhou a někdy obtížnou cestou. Avšak pokud zastáváme myšlenku, že vesmír není nebezpečný a životní prožitky jsou výhradně pozitivní, pak se nemůžeme splést. Andělé jsou tady, aby nám pomohli. Jediné, co musíme udělt, je o pomoc je požádat. Abychom se s anděly mohli spojit, je zapotřebí jim přiznat existenci.

Podle Junga jsou andělé mocné psychické archetypy, které získaly tvar tím, že lidstvo v ně po tisíce let věřilo. Ale nakonec je to srdce jedince, nikoli jeho rozum, kdo navazuje s anděly kontakt. Často bývá pokládána otázka: „Pokud nám zde na Zemi mají andělé pomáhat, proč je o to musíme žádat?“ Je tomu tak proto, že se andělé nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle.

Pokud si zvolíte, že se jimi nebudete zaobírat, zůstanou abstraktní ideou. Pokud si však vyberete, že byste se na tuto problematiku rádi podívali, na následujících řádkách se seznámíte s nejznámějšími anděly a naučíte se jednoduché rituály včetně modliteb, jak je přizvat do svého života. Najdete si svého vlastního anděla a naučíte se jej kontaktovat.

Povaha andělů

12Než se blíže podíváme na tradiční původ andělů, měli bychom se pokusit zodpovědět klíčovou otázku: Co, nebo kdo to jsou andělé? Existuje pochopitelně mnoho definicí anděla, avšak v obecném pojetí to je inteligentní bytost bez hmotného tvaru neboli bytost ryze duchovní. Podle dávné židovské tradice byli andělé prvními inteligentními bytostmi, které Bůh stvořil, a to v jednom okamžiku druhého dne stvoření. Bůh poskytl andělům svobodnou vůli, nesmrtelnost a božskou inteligenci.

Na rozdíl od lidstva a všech druhů zvířat na Zemi se andělé nevyvíjejí. Narodili se dokonalí. Jediný vývoj, který je jim podle tradice přiznáván, je poučení z pozorování rozvoje vesmíru. Andělé vládnou všemu. Jejich cílem je udržovat celek stvořeného. Nejsou omezeni časem ani prostorem, mohou se pohybovat rychleji než světlo – okamžitě se ocitnou na tom místě, kde si přejí – a mohou nabrat jakýkoli tvar. I když nemají pohlaví, mnoho z nich zaujímá jednu či druhou polaritu.

Od stvoření jim byla dána svobodná vůle, ale většina tento dar z obdivu ke svému Tvůrci dobrovolně vrátila. Kdo by potřeboval svobodnou vůli, když se může spojit s milujícím a vševědoucím s Všemocným?

Hildegarda z Bingenu, benediktinská jeptiška z Porýní a jedna z géniů dvanáctého století, tvrdí, že andělé jsou šťastni, když mohou sloužit lidstvu a ochraňovat ho, protože jsou námi fascinováni:

„Všichni lidé, jež svojí posvátnou prací jsou jako by oděni do neuvěřitelně nádherného šatu, anděly fascinují. Neboť anděl bez zkušenosti tělesnosti je pouhou chválou; ale lidé se svým pozemským dílem jsou glorifikací. A proto andělé lidskou práci uctívají.“

Andělé nemusejí dělat nic jiného než sloužit Bohu a ctít ho. Ochotně nás ochraňují před machinacemi padlých andělů. To jsou ti, kteří veškerou moc a slávu chtějí jen pro sebe – nechtějí sloužit, ale chtějí, aby jim bylo posluhováno. Jejich arogance a závist je ničí: stali se ďábly, démony, zloduchy. Skrývají se ve tmě a jejich jedinou motivací je podrývat harmonii Vesmíru. Proto je celé lidstvo zaujato bojem mezi světlem a tmou, láskou a nenávistí…

Šekina

18Ženský aspekt Boha, matka vesmíru, je v židovské tradici znám pod pojmem Šekina. Podle této tradice to je Bohyně, Bůh-Matka, choť Boha-Otce. Je to božské záření, velká matka, která dává zrod celému vesmíru. Všechna ženská božstva jsou jejím aspektem, například Panna Marie. V kabale je také popisována jako „anděl osvobození“ a ve Starém zákonu (Genesis 48:16) podle Jakuba jako „Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil…“. Je také strážkyní Stromu života v Rajské zahradě. Velký znalec židovské mystiky Gershom Sholem říká, že Šekina byla oddělena od svého milého, Boha-Otce, čímž následoval pád Adama a Evy. Pouze za pátečních večerů, za posvátné noci před sabatem, se spolu spojují, aby se poté opět oddělili. Dokud se všechno původní světlo stvoření nevrátí do svého božského zdroje, potud se vesmírní milenci budou neustále muset scházet a rozcházet. Scholem píše: „Zavést Šekinu zpět k Bohu a spojit ji s ním je skutečným smyslem Tóry.

Podle mystiků kabaly se tohoto procesu účastníme všichni. Každý čin lásky a soucitu nebeský pár k sobě přibližuje. V tomto smyslu je život milostným příběhem. V podstatě jsme všichni osamělí milí, kteří žijí v oddělení své lásky, kterou lze nalézt pouze v našich srdcích. Šekina je andělem lásky, žehnající a posvěcující spojení milenců, jež ji přibližuje k její opravdové lásce.

Andělské kůry

Koncept vzestupné hierarchie různých řádů (neboli kůrů) andělů je běžný ve všech tradicích angeologie. Ohledně názvů a počtu kůrů existuje řada verzí. Neznámější křesťanská verze pochází ze šestého století, kdy syrský mnich Dionýsios Pseudo-Areopagita rozpracoval tento systém ve svém díle Nebeská hierarchie, jež se v hlavním proudu západní kultury stalo klasickou prací o tomto tématu. Ve svých epických ságách z něj vycházel i Dante a Milton. Tento systém se skládá z devíti kůrů sdružených do tří trojic.

První trojice

Serafíni

Nejvyšší andělský kůr jsou serafíni neboli „hořící“, jejichž světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé Lásky, Světla a Ohně poletují okolo Božího trůnu a prozpěvují chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý“. Vstřebávají a odrážejí božské světlo dalším kůrům. Jejich vládnoucí princové jsou Serafiel a Metatron.

Cherubíni

Boubelaté okřídlené dětičky, které známe z renesančního umění, mají k mocným cherubínům hodně daleko. Cherubíni tvoří druhý kůr andělů hned po serafínech a odrážejí znalost a moudrost Boha. Ve Starém zákonu stráží brány Ráje po pádeu. Dva charubíni byli vyřezáni na schráně úmluvy, obávané tajné zbrani Izraelitů. Vládnou jim Kerubiel a Ofaniel.

Trůnové

20Trůnové jsou “ kola s mnoha očima“ Merkaby, posvátného vozu kroužícího kolem Božího trůnu společně s cherubíny. Vyjadřují víru v sílu a slávu Boha a dlí prý ve čtvrtém nebi. Vládnoucími princi jsou Cafkiel a Orifiel.

Druhá trojice

Panstva

Pánové nebo podle hebrejského učení Hašmallim – andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina splývat a stanovují prý povinnosti andělských kůrů pod sebou. Mezi jejich vládce patří Zadkiel, Zachariel a Teratel.

Ctnosti

Kůr ctností je zodpovědný za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují. V kabale jsou známi jako Malachimové neboli Taršišimové a vyjadřují ideály cností, vzbouzejí v hrdinech srdnatost a ve svatých milosrdenství. Jejich regenty jsou Barbiel, Sabrael a Hamaliel.

Mocnosti

Andělé tohoto kůru zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a možná nám doručují „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro. Mezi jejich vládce patří Kamael a Verchiel.

Třetí trojice

Knížectva

Andělé sedmého kůru vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Pracují s anděly strážnými, aby vzbudili v jedincích zodpovědnost, a mohou se vměšovat do lidských záležitostí, přičemž to zůstane zpravidla nepovšimnuto. Také jsou prý zodpovědní za vedení náboženství k pravdě. Jedním z vladařů tohoto kůru je Cerviel.

Archandělé

Archandělé jsou posly Boha a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin, jako například Gabriel zvěstoval Panně Marii nebo Muhammadovi nadiktoval Korán. Tyto anděly lidé spatří nejčastěji; andělé strážní zpravidla zůstávají neviditelní. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. Typickým příkladem je Panna Marie, která se po nanebevzetí stala archandělem. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru je Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.

Andělé

Nejnižší řád andělů bývá s lidstvem v nejčastějším kontaktu, vedou nás a ochraňují. Existují andělé, kteří nám pomáhají udržet směr auta a podle možnosti zabraňují nehodám a katastrofám. Nemohou se nám vměšovat do osudu, ale pokud je požádáme o pomoc, může náš osud být šťastnější. Do tohoto kůru patří strážní andělé a vládne jim Adnachiel.

Sedm nebes

Myšlenka, že existuje sedm nebes a nikoli pouze jedno, je nedílnou součástí židovské, křesťanské a islámské tradice. Běžně používáme sousloví „být v sedmém nebi“, což znamená, že jsme vrcholně šťastni; a to dává smysl, protože sedmé nebe je říší nejvyšší dokonalosti, je to místo, kde sídlí Bůh. Tato tradice je velice stará. Pochází z doby před 7000 lety, kdy v Mezopotámii vládla sumerská civilizace, jež zplodila babylonskou a chaldejskou kulturu, které zase naopak silně ovlivnily vývoj angeologie na Blízkém východě. Sedm nebes si můžeme představit jako řadu sedmi soustředných kruhů, v jejichž středu je Země.

První nebe

V hebrejštině je známo jako Šamajim nebo Wilon a vládne mu anděl Sidriel. První nebe obsahuje všechno v trojrozměrném vesmíru, fyzickou úroveň bytí. Tuto říši obývají všichni andělé vládnoucí hvězdám, planetám a přírodním jevům. Patří sem i čtyři velcí archandělé – Michael, Gabriel, Rafael a Uriel – ve svých rolích planetárních vládců.

Druhé nebe

Druhé nebe je známo jako Raquia a vládne mu anděl Barakiel. Tato říše je považována za prostor, kde hříšníci čekají na poslední soud. Uvězněni jsou zde i někteří z padlých andělů, včetně těch, kteří prý měli pokoutní vztahy s pozemskými ženami. Podle islámské tradice zde přebývá Ježíš Kristus a Jan Křtitel. Jedním z vládnoucích principů je Zachariel.

Třetí nebe

Regentem třetího nebe, známého jako Šehaqim, je Baradiel. V jižní polovině této říše leží Rajská zahrada a Strom života, strážené třemi sty světelných andělů. Zde nebeské včely snášejí nebeský nektar nazývaný mana, který zachránil izraelity při jejich putování pouští. V severní části Šehaqimu leží peklo se všemi svými hrůzami, což se může zdát podivné, ale je to v souladu s dávnou zmínkou o tom, že nebe a peklo leží těsně vedle sebe.

Čtvrté nebe

Čtvrtému nebi, zvanému Machonon, vládne Zahaqiel. Je domovem „nebeského Jeruzaléma„, posvátného chrámu a oltáře Božího.

Páté nebe

Vládcem pátého nebe Maon nebo Mathey je Zadkiel, podle některých zdrojů Sandalfon. Zde jsou drženi – podobně jako v druhém a třetím nebi – někteří z padlých andělů, především Grigoriové neboli „Pozorovatelé“, dříve Strážci Věže čtyř směrů. Podle vize proroka Sofoniáše zde také přebývala skupina andělů zvaných Pánové, členů kůru Panstev.

Šesté nebe

Regentem šestého nebe zvaného Zebul je obvykle uváděn archanděl Gabriel. Zde jsou záznamy o veškerém dění na Zemi, o přírodních událostech i o skutcích všech jedinců. Ty studují andělé spolu s dalšími obory včetně astrologie a ekologie. Prodlévá zde prý sedm fénixů a sedm cherubínů.

Sedmé nebe

Nejvyšší z nebes je nazýváno Araboth a vládne mu archanděl Michael nebo příležitostně Kassiel. Je příbytkem Boha a nejvyšších řádů andělů, serafínů, cherubínů a trůnů. V této říši prý také dlí duchové ještě nenarozených lidských bytostí. Prodlévá zde i princ Božského zákona Zagzaguel.

Planetární andělé

Ve dvanáctém a třináctém století nastal v maurském Španělsku díky kulturním svazkům s arabskými, židovskými a křesťanskými tradicemi velký rozkvět esoterní filosofie. Křesťanští učenci objevili literární poklady Řecka a alexandrijského Egypta, přeložili je z arabštiny do latiny a vyvedli Evropu z temného věku na práh renesance. Právě zde byl napsán klasický kabalistický text Zohar. Odhalené souvislosti mezi astrologií, alchymií, náboženstvím, magií a mystikou začaly bohatý proces syntézy, která pokračuje dodnes.

Ze Španělska tohoto období pochází také první dokument spojující určité anděly s planetami. Spojení sedmi klasických planet včetně Slunce a Luny se sedmi dny v týdnu pochází již od Římanů. Na planety je pohlíženo jako na archetypální energetické bytosti. Jejich spletitá hra při otáčení se po oběžných drahách určuje každý okamžik a ovlivňuje všechno dění na Zemi. Planetární anděly můžeme chápat jako „inteligenci“ planet, zrcadlící jejich pozitivní aspekty. Nabádají nás k životu v harmonii se sférami a pomáhají nám v různých oblastech jimž vládnou.

Michael

Vládce Slunce

Michael je ve své roli planetárního anděla regentem neděle, zosobňuje sluneční charakteristiky, zmírňuje veškeré tendence k výstřelkům a podporuje sluneční přednosti. Michaelovo jméno znamená „Ten kdo je jako Bůh“, což odpovídá Slunci jako vesmírnému Symbolu Všemocného, neboť je velkým světlem světa, které svým vyzařováním světla a tepla udržuje veškerý život. Slunce představuje hojnost, vitalitu, energii a sílu. Také zodpovídá za fyzický i duchovní růst a dokonalost, neboť jeho symbolem je zlato, kov, který se zkouškou ohně na Zemi vyvíjí k dokonalosti.

Sluneční vliv je neškodný, i když jeho přílišné množství může ublížit. S Michaelovou pomocí se můžeme ochránit před píchou, sobectvím a egocentrismem a získat osvícení, vedoucí k pokoře a milosrdenství. Pak můžeme vyzařovat světlo lásky a dělit se o ni s bližními.

Nejlepší dobou k vyvolávání Michaela nebo k vznášení proseb k němu je nedělní poledne, především v létě. V průběhu příštího týdne se zaměřte na znamení korespondující s Michaelem. Výsledek se může dostavit třeba až za rok, i když se často objeví již za nastávajícího slunovratu.
Michaelovy korespondence

Gabriel

Pán Luny

Gabriel je pánem Luny, vládne pondělku a znamení Raka. Pro nás je Luna hned po Slunci nejdůležitějším nebeským tělesem. Existuje stará islámská legenda, která vypráví, ze Luna byla kdysi stejně zářivá jako Slunce. Takže pozemské bytosti nerozlišovaly mezi dnem a nocí. Alláh proto poručil Džibrílovi (Gabrielovi), aby její světlo ztlumil. Anděl kolem ní mával křídly a přeměňoval její hřejivě zlatou barvu v chladně stříbrnou. Gabriel proto představuje světlo – vědomou inteligenci – Luny a zmírňuje důsledky její temné, nevědomé stránky.

Všechno, co na Zemi roste, podléhá rytmu Luny, která vládne všem tělesným tekutinám. V Bhagavadgítě stojí: „Tím, že se stanu Lunou, vyživuji všechny rostliny“. Luna je mateřská, poskytuje výživu, zabezpečuje růst. Vládne snům, emocím, citlivosti, intuici a tomu, jak se cítíme. Její temnou stránkou je nevědomí, nezkrocené a základní instinkty. Gabriel nám pomáhá snižovat „horečku z úplňku“ a zmírňuje sklony k lykantropii (síle přeměnit se ve vlka). Jeho vliv utěšuje ducha a vyživuje duši.

Gabriela je nejlépe kontaktovat v pondělí. Písmena prosby by měla být napsána stříbrným nebo fialovým inkoustem na bílý papír Thébským písmem. Při vykonávání rituální invokace byste měli zapálit stříbrné svíce a postavit je na čtverec bílého nebo fialového hedvábí. Pokud si v běžném životě nebo ve snu všimnete Gabrielových korespondencí, je to znamení souhlasu. Měly by se objevit v průběhu 28 dní, které tvoří lunární měsíc, a často před následujícím novoluním.
Gabrielovy korespondence

Rafael

Anděl Merkuru

Jako planetární anděl je Rafael vládcem středy a ztělesňuje kvality její vládnoucí planety Merkur. V antice byl personifikován v podobě Herma/Merkura, posla bohů, a zobrazován jako mladý androgyn s okřídlenými sandály a čepičkou s křídly. Klíči hlavních Nerourových atributů jsou rychlost a mentální procesy. Merkur vládne cestám, komunikaci, jazykům, psaní a intelektu.

Má dvojsečnou a nevypočitatelnou povahu, podobnou šibalovi některých tradic, který připravuje lidem léčky, aby jim ukázal jejich pošetilost.

Rafaelovi však nezáleží na tom, zda se mýlíte. Je rtuťovým poslem mezi nebem a zemí. Pomáhá nám zlepšit úsudek a komunikační schopnosti, dosáhnout větší mentální síly. Pokud potřebujeme pomoc v přizpůsobení se změnám okolností, můžeme si zavolat Rafaela. Jeho inteligence leží za telekomunikacemi a počítači, a dokonce vám může pomoci při ochraně před počítačovými viry.

Rafaelovy planetární barvy jsou oranžová a žlutá. Jeho odpověď na žádosti a vyzývání bude patrně velice rychlá. V průběhu následujících sedmi dnů nebo i dříve můžete očekávat, že uvidíte jeho znamení souhlasu. Mezi ně patří třeba nečekané dopisy a nějaké vtípky. Rafaela si lze představovat s křidélky na spáncích a kotnících, v ruce může mít saduceus. Auru má žluto-zlatou a pohybuje se obrovskou rychlostí.
Rafaelovy korespondence

Hagiel

Vládce Venuše

Hagiel je vládcem Venuše a pátku. Velí dvěma kůrům – Ctnostem a Mocnostem – a některé autority ho uvádějí jako jednoho z velkých archandělů. Jeho jméno se překládá jako „Milosrdenství Boží“ a dostalo se mu prý jako jednomu z mála andělů cti podílet se na stvoření. Podle tradice byl andělem, který vzal Henocha na nebesa.

Uvádí se, že pouhé vyslovení jména Hagiel poskytuje ochranu před zlými vlivy. Jako vládce znamení Vah pomáhá sjednotit protiklady a uvést nesourodé prvky do harmonické rovnováhy. Jako anděl Venuše vytváří Hagiel krásu, lásku, sympatie a harmonii. Může zakročit ve všech vztazích – v rodině, mezi přáteli i milenci – a ukončit hádky, vyléčit rozpory, utužit přátelství a spojit milence.

Právě v této poslední záležitosti bývá nejčastěji vzýván. Nepomůže nikomu získat srdce proti vůli toho druhého, ale dokáže vytvořit příznivé příležitosti k rozkvětu vztahu.

Při psaní prosby k Hagielovi byste měli psát růžovým nebo zeleným inkoustem na bílý, růžový nebo zelený papír. Písmena by měla být psána thébským písmem a předčítána nahlas páteční noci kolem desáté hodiny, nejlépe za dorůstající Luny. Pak dopis vložte do obálky s okvětním lístkem některé z květin, jež mu jsou zasvěceny, nebo do ní přidejte trochu z jeho oblíbených bylin či koření. Za 28 dnů by obálka s obsahem měla být spálena. V této době sledujte znamení na potvrzení jeho přijetí. Pokud se vám zjeví některá z Hagielových korespondencí, které si nebudete moci nepovšimnout, je to dobrým znamení, že vaše přání bude vyslyšeno.
Hagielovy korespondence

Kamael

Anděl Marsu

Kamael je regentem úterý. Jako vládce Marsu, planety vášnivé touhy a války, zastává v andělské říši ambivalentní roli, neboť mu jsou připisovány jak temné, tak i světlé charakteristiky. Stejně jako Samael i on bývá srovnáván se Satanem, i když Henoch ho popisuje jako oblíbence Boha. Tento protikladný obraz je odrazem interpretace Marsu v tradiční astrologii jako planety škodící planetám ostatním. K negativním aspektům Marsu patří nemilosrdnost, destrukce a brutalita. Pozitivními aspekty jsou rozhodnost a síla vůle, odvaha a kuráž nezbytné k přežití a rozkvětu v proudu chaosu.

Jako jedinci jsme nuceni bojovat za sebeurčení. To vyžaduje asertivitu, která může způsobovat konflikty. Kamael nás učí, jak se s konfliktem vypořádat, a pomáhá nám přeměnit soutěživé prosazování se v ohleduplnou spolupráci. V případě, že jsme obětí násilí, nám poskytuje sílu a pevnost. Nepomůže nám sice rozdrtit nepřítele, ale ochrání nás před ním a ukáže lekce, které nás naučí. Kamael je velkým vůdcem a ochráncem. Dává nám odvahu a rozhodnost překonat překážky, které jsme si na své cestě vystavěli.

Kamaela si můžete představovat jako velkou postavu v červeném se zelenými jiskrami. Jeho symbolem je napřažený meč. Kamael reaguje rychle a v průběhu sedmi dní by žádosti k němu směrované měly být spáleny. V tomto období vyhledávejte znamení jeho souhlasu.
Kamaelovy korespondence

Zadkiel

Vládce Jupitera

Zadkiel je vládcem Jupitera a čtvrtku. Často bývá jmenován jako vládce Pátého nebe a kůru Panstev. Podle židovského učení zastavil na hoře Móriji Abrahamovu ruku, právě když se chystal obětovat svého syna Izáka. Spolu s archandělem Michaelem se pouští do boje proti silám pekla. Jako vládce Jupitera má všechny atributy připisované této planetě. Zadkiel je shovívavý a bodrý anděl milosrdenství. Je to štědrý nebeský bankéř, vládnoucí všem záležitostem ohledně prosperity, spekulací, mezd a dluhů. Může také řešit problémy s bankami a věřiteli, pomáhat v úsilí vydělat peníze, a to za předpokladu, že ambice i pohnutky jsou „čisté“. Zadkiel pomáhá skloubit světský zákon s Božskou spravedlností a je patronem právníků a soudců. Bývá viděn jako majestátní postava ve fialovém a vínovém s aurou nebo křídly jasné královské modři. Žádosti by Zadkielovi měly být psány Thébským písmem. Psát lze modrým nebo vínovým inkoustem na bílý či modrý papír.

K provedení rituální invokace zapalte modrou nebo vínovou svíci, některou z jeho oblíbených vonných esencí a oltář vyzdobte odpovídajícími květinami nebo předměty. Vzývejte ho ve stoje na čtverci modrého nebo vínového hedvábí. Pokud si během následujících dnů či týdnů častěji povšimnete některých z jeho korespondencí nebo se vám budou objevovat, můžete to brát za důkaz, že vaše přání bylo vyslyšeno.
Zadkielovy korespondence

Kassiel

Regent Saturna

Kassiel je vládcem soboty a Saturna, planety omezení a překážek. Saturn je nejvzdálenější a nejpomaleji se pohybující planeta viditelná pouhým okem. Tam začíná klesání hmoty. Na cestě návratu je strážcem prahu a do nebeských říší pouští pouze ty, kteří si to nejvíce zaslouží. V mytologii je Saturn charakterizován jako stařec času s kosou a přesýpacími hodinami,které vzbuzují myšlenky na smrt. Saturn dává těžké úkoly a je přísný, náročný a neodpouští ledabylost. Špatné reakce na vliv Saturna mohou vést k osamocení a zábranám. Jako Saturnova inteligence je Kassiel znám také jako anděl slz. Není však andělem trestajícím. Je zde, aby nám pomáhal, ale lekce, které nám uštědřuje, jsou v životě náročnými úkoly.

Kassielova výzva zní: „Na kolik vám na tom záleží?“ Pokud vaše odpověď zní: „Dostatečně na to, abych vyvinul(a) úsilí,“ pak jste získali mocného spojence. Kassiel dokáže transformovat sebelítost v pokoru, úniky v zodpovědnost, apatii v účel. Žádosti ke Kassielovi by se měly psát v sobotu. Při jeho vzývání pracujte s purpurovými svíčkami a hedvábím. Saturn se pohybuje pomalu a jeho znamení se nemusejí objevovat několik měsíců. Pokud hledáte rychlé řešení, můžete požádat rtuťového Rafaela, aby s Kassielem spolupracoval. To byste měli vykonat v Rafaelovu hodinu, v sobotu v deset hodin.
Kassielovy korespondence

Invokace planetárních andělů

Při vzývání planetárního anděla si své přání zapište v podobě modlitby s použitím andělského písma. K invokaci planetárního anděla budete potřebovat kousek látky, pokud možno hedvábné, v barvě příslušného anděla, kterého si přejete vyvolat. Položte jej doprostřed místnosti a můžete začít vykonávat rituál. Při vyslovování modlitby nebo evokace se na něj postavte. Abyste se snáze vyladili na energie, můžete po okrajích látky umístit předměty zasvěcené planetárnímu andělovi. Můžete také zapálit určitý počet svící odpovídající barvy planetárního anděla, případně i vonné esence. Rohy místnosti lze vykropit slanou vodou, čímž místnost vyčistíte a zabráníte přístupu nežádoucích vlivů. Až všechno připravíte, začněte s vyvoláváním. Stůjte tváří na východ. Následuje příklad invokace, kterou si můžete přizpůsobit jakémukoli planetárnímu andělu:

Ve jménu Všemocného, Stvořitele všeho existujícího, volám Tě, velký anděli ……, jako vládce dnešního dne a regenta planety ……, abys mi splnil mé přání, které podléhá Tvému vlivu. Prosím …… (uveďte své přání). Nechť se toto přání splní pro moje dobro a nikomu neuškodí.

Nyní se otočte na jih a opakujte invokaci, pak na západ a na sever. Nakonec se obraťte ještě jednou na východ, rozpřáhněte ruce a proneste:

Uctívám Tě a děkuji Ti, anděli ……, že ve jménu Všemocného naplníš mé přání. Zdravím Tě a buď s Bohem.

Autor:11. září 2009 16:56